Anmärkningspåstående från Nasdaq - yrkande om avnotering (in Swedish)

22 Jun 2021

Oboya Horticulture Industries AB (publ) (”Oboya” eller ”bolaget”) är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2017. Aktien har varit handelsstoppad sedan juni 2020, då det framkom att det kan finnas ett nedskrivningsbehov på ca 53 MSEK avseende fordringar i de kinesiska dotterbolagen.  Både bolaget och bolagets revisor har genomfört egna utredningar som har överlämnats till Nasdaq för avgörande om handeln med aktien ska återupptas.

 

Oboya har den 17 juni 2021 mottagit ett anmärkningspåstående från Nasdaq (”börsen”).

 

Nasdaqs bedömning är att, med beaktande av de oklarheter kring bolagets räkenskaper som rått och alltjämt råder då utredningarna inte förklarat de aktuella transaktionerna, liksom att bolaget har begått överträdelser av MAR genom att avsevärt dröja med offentliggöranden av insiderinformation kopplade till dessa oklarheter, bolaget inte uppfyller kravet på intern kontroll och kapacitet för informationsgivning.

 

Det är också börsens bedömning att bolagets styrelsesammansättning inte uppfyller kraven, då styrelsen även ingår i bolagets ledning.

 

Börsen skriver vidare att de bedömer att bolagets agerande riskerar att skada allmänhetens förtroende för börsen och värdepappersmarknaden i allmänhet.

 

Det är därför börsens bedömning att det saknas förutsättningar att återuppta handeln i bolagets aktier. Börsen avser att överlämna ärendet till Börsens disciplinnämnd med yrkande om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market. Börsen har informerat Finansinspektionen om det aktuella ärendet.

 

Oboya har till den 30 juni att återkomma med svar på de anmärkningspåstående som gjorts.

 

Mangold Fondkommission AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, telefon +46 (0) 8-50 301 550, e-post: ca@mangold.se.

 

För mer information


Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

E-post: peter.wallin@oboya.se

www.oboya.se

 

Press release 2021-06-21: Anmärkningspåstående från Nasdaq - yrkande om avnotering (in Swedish)

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies