Communique from Oboya Horticulture Industries AB's annual general meeting 2020 (in Swedish)

20 May 2020

Oboya Horticulture Industries AB avhöll årsstämma onsdagen den 20 maj 2020 i bolagets lokaler på Flöjelbergsgatan 20C, 431 37 Mölndal. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

 

Ordförande vid stämman

Joachim von Schéele valdes som ordförande att leda stämman.

 

Resultat- och balansräkning och disposition

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen och att resultatet skall disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

 

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskaper och förvaltning för räkenskapsåret 2019.

 

Styrelsen och revisor

Till styrelsen omvaldes ledamot Joachim von Schéele, Wenge Fu och Xuelei Ding och nyval av Robert Wu och Martin Dahlberg som ordinarie styrelseledamöter. Stämman beslutade nyval av Joachim von Schéele som styrelseordförande samt att styrelsearvode utgår med två (2) prisbasbelopp per styrelseledamot som ej är VD i bolaget och sex (6) prisbasbelopp till styrelseordförande.

 

Stämman beslutade omval av BDO Göteborg AB, med Lennart Persson som huvudansvarig revisor. Arvode till BDO Göteborg AB skulle utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

 

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bolagsordningen ändras så att styrelsen ska ha sitt säte i Mölndals kommun, Västra Götalands län, att bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor, att aktier av serie A får utges till ett antal av 4 000 000 st och aktier av serie B till ett antal av 116 000 000 st samt att antalet aktier ska vara lägst 30 000 000 st och högst 120 000 000 st.

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade och godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Ifall emissionen sker med företrädesrätt får Bolagets aktiekapital och antal aktier med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom den nya bolagsordningens gränser. Ifall emissionen avviker från aktieägarnas företrädesrätt får det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av bemyndigandet motsvara högst 20 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången. Läs mer i kallelsen.

 

Beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentprogram för anställda

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om inrättande av ett teckningsbaserat incitamentsprogram för anställda.

 

Beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentprogram för styrelsen

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om inrättande av ett teckningsbaserat incitamentsprogram för styrelsen.

 

Beslut om riktad nyemission av aktier av serie A

Förslaget drogs tillbaka i samband med årsstämmans öppnande.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Dahlberg, Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 765 71 88 88

E-post: martin.dahlberg@oboya.se

 

Press release 2020-05-20: Communique from annual general meeting 2020 (in Swedish)

 

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies