Communique from Oboya Horticulture Industries AB's annual general meeting the 18th of May 2017 (in Swedish)

19 May 2017

Oboya Horticulture Industries AB avhöll årsstämma torsdagen den 18 maj 2017. Krister Magnusson valdes som ordförande att leda stämman. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

 

Resultat- och balansräkning och disposition

Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen och att resultatet skall disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

 

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade och beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskaper och förvaltning för räkenskapsåret 2016.

 

Styrelsen och revisor

Till styrelsen omvaldes ledamöterna Robert Wu (ordförande), Mikael Palm Andersson, Krister Magnusson, Jan Fuglerud och nyval av Theresa Eriksson. Stämman beslutade att styrelsearvode ej skall utgå för samtliga styrelseledamöter.

 

Stämman beslutade omval av BDO Göteborg AB, med Lennart Persson som huvudansvarig revisor. Arvode till BDO Göteborg AB skall utgå enligt godkänd räkning.

 

Teckningsoptioner

Stämman beslutade och godkände förslag om att genomföra en riktad emission om högst 500 000 teckningsoptioner till Oboya Horti Supplies AB samt överlåtelse av teckningsoptioner till anställda i koncernbolagen.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman bemyndigande styrelsen att fatta beslut om emissioner enligt förslag i kallelsen.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Palm Andersson, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 070 899 80 70

E-post: mpa@oboya.se

 

Press release 2017-05-19: Kommuniké från Oboyas årsstamma 2017

 

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies