Communique from Oboya Horticulture Industries AB's annual general meeting the 22th of May 2018 (in Swedish)

22 May 2018

Oboya Horticulture Industries AB avhöll årsstämma tisdagen den 22 maj 2018.

 

Krister Magnusson valdes som ordförande att leda stämman. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

 

Resultat- och balansräkning och disposition

 

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen och att resultatet skall disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

 

Ansvarsfrihet

 

Stämman beslutade och beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskaper och förvaltning för räkenskapsåret 2017.

 

Styrelsen och revisor

 

Till styrelsen omvaldes ledamöterna Robert Wu, Mikael Palm Andersson, Krister Magnusson, Theresa Eriksson och nyval av Hu Bo och Zhang Jinli som ordinarie styrelseledamöter. Stämman beslutade nyval av Mikael Palm Andersson som styrelseordförande samt att styrelsearvode ej utgår för samtliga styrelseledamöter.  

 

Stämman beslutade omval av BDO Göteborg AB, med Lennart Persson som huvudansvarig revisor. Arvode till BDO Göteborg AB skulle utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

 

Stämman beslutade och godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 

  
Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

 

Stämman bemyndigande styrelsen att fatta beslut om emissioner enligt förslag i kallelsen, med förtydligande att det avser B-aktier.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Robert Wu, Oboya Horticulture Industries AB (publ)
Tel: + 46 (0) 735 63 09 35
E-post: robert.wu@oboya.cc

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2018 kl. 20.00.

 

Kommuniké från OHIAB årsstämma 2018 (in Swedish)

 

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies