Communique from Oboya Horticulture Industries AB's extraordinary general meeting (in Swedish)

07 Sep 2017

Oboya Horticulture Industries AB avhöll extra bolagsstämma den 7 september 2017.

 

Krister Magnusson valdes som ordförande att leda stämman.

Stämman fattade enhälligt, och i linje med styrelsens förslag, följande beslut: 

 

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutades att bemyndiga styrelsen att under tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier som innebär utgivande av sammanlagt högst 6 500 000 aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar. Emissionskursen får avvika från aktiens marknadsvärde i den utsträckning som krävs för emissionens ändamålsenliga genomförande.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Mikael Palm Andersson, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 070 899 80 70

E-post: mpa@oboya.se

 

Press release 2017-09-07: Communique from Oboya's extraordinary general meeting 2017-09-07

 

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies