Företagsrekonstruktionen i COFA Plastics AB upphör efter dagens förhandling om offentligt ackord (in Swedish)

30 Apr 2021

Södertörns tingsrätt beslutade idag att företagsrekonstruktionen i COFA Plastics AB ska upphöra då sådana åtgärder vidtagits att syftet med företagsrekonstruktionen kan anses uppnått, detta då tingsrätten idag beslutat fastställa av Bolaget föreslaget offentligt ackord.

 

Ackordsförslaget innebär att samtliga av Bolagets fordringsägare erhåller 50% av totala fordran, resterande 50 % skrivs således av. Ett fastställt ackord är bindande för alla borgenärer, såväl kända som okända. Vid omröstning i Södertörns tingsrätt röstade samtliga närvarande fordringsägare för ackordet och deras fordringar uppgick till 90 % av de röstberättigande fordringarnas sammanlagda belopp.  

 

Ackordet kommer att utbetalas 31 augusti 2021 med 25% av fordran och 28 februari 2022 om offentligt ackord vinner laga kraft.

 

Mangold Fondkommission AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, telefon +46 (0) 8-50 301 550, e-post: ca@mangold.se.


För mer information


Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

E-post: peter.wallin@oboya.se

www.oboya.se

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2021 kl. 17.00

 

Press release 2021-05-10: COFA ur rekonstruktion (in Swedish)

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies