Interim report 3, 2014 (in Swedish)

25 Nov 2014

KVARTALET I SAMMANDRAG

 

• Omsättningen uppgick till 61 Mkr

• Rörelseresultatet uppgick till -6,0 Mkr

• Resultat efter skatt uppgick till -6,0 Mkr

• Resultat per aktie uppgick efter utspädning uppgick till -0,48 kr

 

VD-ORD:

 

Det tredje kvartalet har varit händelserikt! Bolaget har genomfört ett flertal förvärv under kvartalet och detta är i linje med bolaget tillväxt- och förvärvsstrategi. I Polen har vi har förvärvat en förpackningstillverkare Losza, Eurotrade samt en fastighet på 5600 kvm. I Sverige har vi förvärvat Figulus AB som är ett mindre försäljningskontor i Vårgårda.

 

Kvartalet har belastats av kostnader för nyetablering i Rybnik, Polen och i Kenya. Dessutom har kvartalet belastats med omstruktureringskostnader för att flytta produktionen från Elmerprint A/S i Danmark till Rybnik, Polen. Målet med flytten är att väsentligt effektivisera och sänka produktionskostnaderna samt genom att koncentrera produktionen till en och samma plats kunna erbjuda kunderna en flexiblare och bättre lösning. Som ytterligare ett led i att stärka vårt erbjudande till kunderna är att vi förstärkt Elmerprint A/S organisation med design och produktkompetens. Kostnaderna för att flytta produktionsanläggning från Danmark till Polen, bygga om och anpassa fastigheten samt rekrytera och utbilda personal uppskattas belasta kvartalet med 5,7 Mkr. Omstruktureringen fortgår enligt plan och förväntas ge avsedd effekt under verksamhetsåret 2015.

 

Den kinesiska marknaden fortsätter att utvecklats väl och för 2015 förväntas fortsatt hög tillväxt. Försäljningen i Japan ökar kraftigt och ny personal har anställts. Omsättning i Holland är stabil, dock har marginalerna påverkats negativt av den starka Kinesiska valutan CNY. I Nord- och Sydamerika har nya kunder och marknadskanaler etablerats, vilket kommer leda till ökad omsättning. Etableringen i Kenya fortgår och verksamheten är under uppbyggnad.

 

Oboya Horticulture startar nytt affärsområde inom växtnäring. Verksamheten utökas med produktsortiment inom växtnäring till nya och befintliga kunder inom odlingsindustrin. Användningen av växtnäring är utbrett och används för att tillföra viktiga mineraler till jord och växter.

 

Nytt inköps och försäljningskontor kommer att etableras i Indien. Vi har som mål att fortsätta växa kraftigt både organiskt och genom strategiska förvärv och 2015 ser ut att bli ett fortsatt händelserikt år.

 

Robert Wu

Verkställande direktör

 

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

 

Interim report 3 2014 (in Swedish)

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies