Interim report Jan-Jun 2019 (in Swedish)

09 Aug 2019

JANUARI-JUNI 2019 I KORTHET


ANDRA KVARTALET (APRIL-JUNI 2019)

 

 • Rörelsens intäkter uppgick till 127,5 (138,3) MSEK exklusive avyttrade verksamheter, en minskning med 8,3 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,9 (5,4) MSEK exklusive avyttrade verksamheter.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 0,7 (2,4) MSEK exklusive avyttrade verksamheter.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 0,6 (1,7) procent exklusive avyttrade verksamheter.
 • Periodens nettoresultat inklusive avvecklade verksamheter uppgick till 0,1 (-2,8) MSEK.
 • Resultat per aktie inklusive avvecklade verksamheter uppgick efter utspädning till 0,00 (-0,12) SEK.

 

FÖRSTA-ANDRA KVARTALET (JANUARI-JUNI 2019)

 

 • Rörelsens intäkter uppgick till 266,0 (270,2) MSEK exklusive avyttrade verksamheter, en minskning med 2 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 15,3 (9,5) MSEK exklusive avyttrade verksamheter.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 6,6 (3,6) MSEK exklusive avyttrade verksamheter.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 2,5 (1,3) procent exklusive avyttrade verksamheter.
 • Periodens nettoresultat inklusive avvecklade verksamheter uppgick till 5,1 (-1,7) MSEK.
 • Resultat per aktie inklusive avvecklade verksamheter uppgick efter utspädning till 0,22 (-0,08) SEK.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET (APRIL-JUNI 2019)

 

 • Oboya Horticulture höll årsstämma den 21 maj 2019 med omval av Zhang Jinli och nyval av Lars Rosén, Joachim von Schéele, Jan Fuglerud, Wenge Fu och Xuelei Ding som ordinarie styrelseledamöter. Lars Rosén valdes till styrelseordförande.
 • Oboya Horticulture har genom sitt helägda dotterbolag Oboya Danmark A/S sålt det danska bolaget CombiPot Danmark ApS för en köpeskilling om 4,0 MDKK, motsvarande ca 5,7 MSEK.

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 

 • Oboya Horticultures huvudägare Robert Wu genom bolag har omvandlat samtliga A-aktier till B-aktier. Efter omvandlingen har bolaget ett aktieslag utelöpande med en röst per aktie; 22 915 615 B-aktier.
 • Oboya Horticulture har kallat till extra bolagsstämma den 15 augusti 2019.

 

STRATEGISKA MÅL OCH UTSIKTER FÖR FRAMTIDEN

 

 • Oboya Horticultures strategi och fokus för kommande år är att uppnå uthållig lönsamhet baserad på organisk tillväxt framför företagsförvärv. Styrelsen har inom ramen för detta beslutat att skjuta fram Oboya Horticultures omsättningsmål om 1 000 MSEK till år 2022. Bolagets övriga finansiella mål gäller oförändrat, inklusive nettomarginal 5–7 procent.
 • Oboya Horticultures orderingång och efterfrågan är fortsatt positiv på samtliga marknader.  Bolaget bedömer man kommer att visa en positiv resultatutveckling under innevarande verksamhetsår. Detta utgör ett tydligt avstamp för kommande år.

 

Certified adviser

 

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North. Tel: + 46 8-463 83 00
E-post: certifiedadviser@penser.se

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Robert Wu, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 86 159 6983 5999
E-post: robert.wu@oboya.cc
Hemsida: www.oboya.se

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2019 kl. 09.00.

 

Om Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture har som mål att utvecklas till en världsledande totalleverantör inom dagliga förbrukningsvaror och logistikprodukter till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och inomhusmiljö. Produktion sker i fabriker i Kina, Vietnam, Polen och Kenya. Mer information om bolaget finns på www.oboya.se.

 

Interim report Q2 2019

 

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies