Interim report Jan-Jun 2020 (in Swedish)

20 Aug 2020

JANUARI-JUNI 2020 I KORTHET


ANDRA KVARTALET (APRIL-JUNI 2020)
 

 • Rörelsens intäkter uppgick till 92,2 (119,4) MSEK exklusive avyttrade verksamheter, en minskning med 23 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (6,5) MSEK exklusive avyttrade verksamheter.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -38,5 (2,7) MSEK exklusive avyttrade verksamheter. Rörelseresultatet har belastats med reserveringar för osäkra fordringar på ca 38 MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till -41,8 (2,3) % exklusive avyttrade verksamheter.
 • Periodens nettoresultat exklusive avvecklade verksamheter uppgick till -44,6 (-0,7) MSEK och periodens nettoresultat inklusive avvecklade verksamheter uppgick till -44,1 (0,1) MSEK.
 • Resultat per aktie exklusive avvecklade verksamheter uppgick efter utspädning till -1,29 (-0,03) kr.

 

FÖRSTA-ANDRA KVARTALET (JANUARI-JUNI 2020)
 

 • Rörelsens intäkter uppgick till 189,7 (241,3) MSEK exklusive avyttrade verksamheter, en minskning med 21 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,8 (16,3) MSEK exklusive avyttrade verksamheter.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -66,7 (8,5) MSEK exklusive avyttrade verksamheter. Rörelseresultatet för det första halvåret har belastats av nedskrivningar och reserveringar på ca 92 MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till -35,2 (3,5) % exklusive avyttrade verksamheter.
 • Periodens nettoresultat exklusive avvecklade verksamheter uppgick till -75,8 (2,3) MSEK och periodens nettoresultat inklusive avvecklade verksamheter uppgick till -97,0 (5,1) MSEK.
 • Resultat per aktie exklusive avvecklade verksamheter uppgick efter utspädning till -2,20 (0,10) kr.
 • Resultatet belastas med nedskrivningar på ca 54 MSEK avseende det danska dotterbolaget Oboya Danmark A/S, som försattes i konkurs i mars 2020 samt reserveringar avseende osäkra fordringar i Kina på ca 38 MSEK.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET (APRIL-JUNI 2020)
 

 • Oboya Horticulture Industries AB höll årsstämma den 20 maj 2020 med omval av Joachim von Schéele, Wenge Fu och Xuelei Ding som ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Robert Wu och Martin Dahlberg som ordinarie styrelseledamöter. Joachim von Schéele valdes till styrelseordförande. Efter detta har Joachim von Schéele, Wenge Fu. Xuelei Ding och Martin Dahlberg begärt utträde ur styrelsen.
 • Den 4 juni 2020 gjorde den dåvarande ledningen bedömningen att det var sannolikt att koncernen behöver skriva ner fordringar i de kinesiska dotterbolagen med ca 53 MSEK. Ledningen och bolagets revisorer håller på att utreda dessa fordringars status. Ledningen har i väntan på att utredningen är helt klar valt att skriva ner fordringarna med 38 MSEK denna summa bedöms att helt täcka nedskrivningsbehovet.
 • Oboya Horticulture Industries AB samt de svenska dotterbolagen Oboya Horti Supplies AB och COFA Plastics AB beviljades företagsrekonstruktion den 16 juni 2020. Orsaken var akut likviditetskris efter att bolagens huvudkreditgivare Swedbank spärrat samtliga outnyttjade krediter efter beskedet den 4 juni 2020 om nedskrivningar på 53 MSEK.
 • Alingsås tingsrätt beslutade den 30 juni 2020 att Oboya Horticulture Industries AB:s företagsrekonstruktion tillåts fortsätta till och med 15 september 2020. För dotterbolaget Oboya Horti Supplies AB upphörde rekonstruktionen den 30 juni 2020.
 • Robert Wu utsågs till interim VD den 5 juni 2020 efter att den tidigare VD:n Martin Dahlberg avgått. Den 12 juni 2020 utsågs Peter Wallin som ny VD för Oboya. Peter tillträdde den 1 juni 2020 tjänsten som Chief Operating Officer (COO).
 • Utbrottet och spridningen av coronaviruset COVID-19 gör att bolaget ser en nedgång av efterfrågan från blomsterindustrin och viss minskad efterfrågan mot våra kinesiska produktionsanläggningar. Samtidigt ser bolaget en ökad efterfrågan avseende odlingsprodukter samt hygieniskt lämpliga förpackningar avseende frukt och grönt. Dessa förpackningar minimerar risk för smittspridning i butiksledet.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 

 • Södertörns tingsrätt beslutade den 6 juni 2020 att COFA Plastics AB:s företagsrekonstruktion tillåts fortsätta till och med 15 september 2020.
 • Styrelsen i Oboya Horticulture Industries AB höll extra bolagsstämma den 4 augusti 2020 då en ny styrelse utsågs. Robert Wu valdes som styrelseordförande, Peter Wallin och Fredrik Larsson valdes som styrelseledamöter och Anders Thorin valdes som styrelsesuppleant.
 • Framdrift av rekonstruktionsplan för respektive bolag fortgår enligt plan.

 

STRATEGISKA MÅL OCH UTSIKTER FÖR FRAMTIDEN

 

 • Oboya Horticultures strategi och fokus för kommande år är att uppnå en uthållig lönsamhet i verksamheten. Bolagets övriga finansiella mål gäller oförändrat, inklusive en genomsnittlig nettomarginal på 5 procent över en konjunkturcykel.
 • Oboya Horticultures orderingång och efterfrågan är fortsatt positiv på flertalet marknader, men p g a COVID-19 är det svårbedömt hur marknaden utvecklas i närtid.
 • Styrelsen kommer under Kvartal 3 2020 att uppdatera de strategiska målen.

 

Certified adviser

 

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North. Tel: + 46 8-463 83 00
E-post: certifiedadviser@penser.se

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: +46 (0) 763 370727
E-post: peter.wallin@oboya.se

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020 kl. 11.00.

 

Interim report Q2 2020 (in Swedish)

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies