Interim report Jan-Sep 2020 (in Swedish)

20 Nov 2020

JANUARI-SEPTEMBER 2020 I KORTHET

 

TREDJE KVARTALET (JULI-SEPTEMBER 2020)

 

 • Rörelsens intäkter uppgick till 74,2 (117,6) MSEK exklusive avyttrade verksamheter, en minskning med 37 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,2 (23,9) MSEK exklusive avyttrade verksamheter.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -3,8 (20,4) MSEK exklusive avyttrade verksamheter.
 • Rörelsemarginalen uppgick till -5,2 (17,3) procent exklusive avyttrade verksamheter.
 • Periodens nettoresultat exklusive avvecklade verksamheter uppgick till -7,5 (11,9) MSEK och periodens nettoresultat inklusive avvecklade verksamheter uppgick till -2,3 (8,3) MSEK.
 • Resultat per aktie exklusive avvecklade verksamheter uppgick efter utspädning till -0,22 (0,52) kr.

 

FÖRSTA-TREDJE KVARTALET (JANUARI-SEPTEMBER 2020)

 

 • Rörelsens intäkter uppgick till 257,5 (351,4) MSEK exklusive avyttrade verksamheter, en minskning med 27 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,5 (40,0) MSEK exklusive avyttrade verksamheter.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -70,5 (28,9) MSEK exklusive avyttrade verksamheter. Rörelseresultatet för de första tre kvartalen har belastats av nedskrivningar och reserveringar på ca 92 MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till -27,4 (8,2) procent exklusive avyttrade verksamheter.
 • Periodens nettoresultat exklusive avvecklade verksamheter uppgick till -83,2 (14,1) MSEK och periodens nettoresultat inklusive avvecklade verksamheter uppgick till -99,3 (13,5) MSEK.
 • Resultat per aktie exklusive avvecklade verksamheter uppgick efter utspädning till -2,41 (0,61) kr.
 • Resultatet belastas med nedskrivningar på ca 54 MSEK avseende det danska dotterbolaget Oboya Danmark A/S, som försattes i konkurs i mars 2020 samt reserveringar avseende osäkra fordringar i Kina på ca 38 MSEK.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET (JULI-SEPTEMBER 2020)

 

 • Det vietnamesiska dotterföretaget NWM Ltd. såldes den 17 juli 2020, vilket resulterade i en vinst om ca 5 MSEK.
 • Styrelsen i Oboya Horticulture Industries AB höll extra bolagsstämma den 4 augusti 2020 då en ny styrelse utsågs. Robert Wu valdes som styrelseordförande, Peter Wallin och Fredrick Larsson valdes som styrelseledamöter och Anders Thorin valdes som styrelsesuppleant.
 • Oboya Horticulture Industries AB:s huvudägare Robert Wu avyttrade den 7 september 2020 genom bolaget Oboya Holding Hong Kong Ltd. hela aktieinnehavet i Oboya, 11 547 711 st B-aktier, till Luco Holding AB. Den 10 september 2020 köpte Oboyas koncern-VD Peter Wallin 2 100 000 st B-aktier av Luco Holding AB.
 • Södertörns tingsrätt beslutade den 6 juli 2020 att COFA Plastics AB:s företagsrekonstruktion tillåts fortsätta till och med den 15 september 2020. Den 18 september 2020 beslutade Södertörns tingsrätt om fortsatt rekonstruktion till och med den 15 december 2020.
 • Framdrift av rekonstruktionsplan för respektive bolag fortgår enligt plan.
 • Utbrottet och spridningen av coronaviruset COVID-19 gör att bolaget ser en nedgång av efterfrågan från blomsterindustrin och viss minskad efterfrågan mot våra kinesiska produktionsanläggningar. Samtidigt ser bolaget en ökad efterfrågan avseende odlingsprodukter samt hygieniskt lämpliga förpackningar avseende frukt och grönt. Dessa förpackningar minimerar risk för smittspridning i butiksledet.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 

 • Alingsås tingsrätt beslutade den 2 oktober 2020 att Oboya Horticulture Industries AB:s företagsrekonstruktion tillåts fortsätta till och med 15 december 2020.
 • Oboya Horticulture bytte den 9 november 2020 Certified Adviser, från Erik Penser Bank till Mangold Fondkommission AB.

 

STRATEGISKA MÅL OCH UTSIKTER FÖR FRAMTIDEN

 

 • Oboya Horticultures strategi och fokus för kommande år är att uppnå en uthållig lönsamhet i verksamheten. Styrelsen har uppdaterat de strategiska finansiella målen inför 2021-2023.
 • Oboya Horticultures orderingång och efterfrågan är fortsatt positiv på flertalet marknader, men p g a COVID-19 är det svårbedömt hur marknaden utvecklas i närtid.

 

Mangold Fondkommission AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, telefon +46 (0)8 50 301 550, e-post: ca@mangold.se.

 

För mer information, vänligen kontakta

 

Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

Tel: +46 (0) 763 370727

E-post: peter.wallin@oboya.se

Hemsida: www.oboya.se

 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat.

 

Mölndal den 20 november 2020

                                                         

 

Peter Wallin   

VD    

                                                                                                                                                                                                

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2020, kl 11.00.

 

Interim report Q3 2020 (n Swedish)

 

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies