Interim report January-June 2015 (in Swedish)

25 Aug 2015

JANUARI - JUNI 2015 I KORTHET

 

ANDRA KVARTALET (APRIL – JUNI)

 

 • Nettoomsättningen uppgick till 81,8 MSEK.
 • Rörelseresultat uppgick till - 3,0 MSEK.
 • Rörelsemarginal uppgick till – 3,7 %.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -5,7 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick efter utspädning till -0,37 kr.

 

FÖRSTA – ANDRA KVARTALET (JANUARI – JUNI)

 

 • Nettoomsättningen uppgick till 157,5 MSEK (53,7 MSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till – 2,5 MSEK (0,7 MSEK).
 • Rörelsemarginal uppgick till – 1,6 % (1,4 %).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4,9 MSEK (-1,3 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick efter utspädning till -0,32 kr.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET (APRIL-JUNI)

 

 • Oboya tar stororder i Holland till ett uppskattad värde om ca 4 MEUR.
 • Under andra kvartalet har Oboya påbörjat att genomföra ett besparing- och rationaliseringsprogram. Målet är att uppnå rationalisering och besparingar upp mot 10 MSEK på årsbasis.
 • Uppbyggnaden av produktionsanläggning i Polen har tagit längre tid än beräknat och har kantats utav tekniska- och administrativa problem.
 • Kapitalbindingen har under andra kvartal påverkat lönsamheten negativt.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 

 • Styrelsen föreslår att Hakan Hu väljs som ny ordinarie styrelseledamot i Oboya Horticulture Industries AB vid en extra bolagstämma den 30 september enligt tidigare pressmeddelande. Håkan ersätter Jan Kjellman.

 

UTSIKTER FÖR ÅR 2015

 

 • Oboyas målsättning, att under 2015 uppnå en omsättning om ca 300 MSEK ligger fast. Bolagets resultat påverkas dock negativt av de omställningskostnader som rationaliseringarna medför. Men för att nå bolagets långsiktiga avkastningsmål så är omställningskostnaderna nödvändiga.  
 • Oboya kommer att fortsätta fokusera på stark organisk tillväxt på våra olika marknader. Vi ser en stark efterfrågan på våra produkter och beräknas fortsätta växa organiskt med över 20 % per år under de närmaste åren.
 • Bolaget kommer behöva stärka upp balansräkningen och förbättra likviditeten under året. Dialog kommer att genomföras med koncernens huvudbank och med finansbolag om olika finansieringslösningar.

 

VD:S KOMMENTAR


Omsättningen under första halvåret uppgick till över 157,5 MSEK (53,7 MSEK), vilket var i linje med våra förväntningar. Däremot är vi inte nöjda med resultatet för halvåret som har belastats alltjämt av uppbyggnadskostnader för produktionsanläggningen i Polen samt även olika kostnader från besparing- och rationaliseringsprogram. Kostnader vid uppbyggnad av produktionsanläggning i Polen har tagit längre tid än beräknat och har kantats av tekniska- och administrativa problem. Problemen skall vara lösta under tredje kvartalet och målet är att få igång ett effektivt och lönsam produktionsbolag.

 

Vi har påbörjat ett besparing- och rationaliseringsprogram i samtliga bolag. Målet är att uppnå rationalisering och besparingar med upp mot 10 MSEK på årsbasis. Bland annat kommer kontoren i Indien och Harbin, norra Kina, att stängas. Försäljning och inköp kommer istället skötas från kontoret i Qingdao, Kina. Effektivisering av bolagets produktionsanläggningar har påbörjats vilket medför personalreduceringar framförallt i Polen och Kina. Åtgärderna beräknas vara fullt genomförda under tredje kvartalet och ge positiv effekt under kvartal fyra. Detta innebär att vi under kvartal två och tre tar engångskostnader för att uppnå de mål vi satt.

 

Positivt är att vi fortsätter att se en stark efterfrågan av våra produkter och därmed även en stark organisk tillväxt.    

 

På den kinesiska marknaden är vi en av de marknadsledande aktörerna inom vårt segment. Vi förhandlar med flera strategiska samarbetspartners i Kina för att möta den efterfrågan som finns.


 
FÖRSÄLJNING & MARKNAD


Resultatet påverkades negativt under kvartalet av omstrukturerings kostnader, vilka även kommer belasta tredje kvartalet. Dessa åtgärder förväntas ge avsedd positiv effekt under kvartal fyra. Försäljningen har utvecklas väl och för 2015 förväntas fortsatt hög tillväxt. Omsättningen i Europa är stabil, dock har marginalerna påverkats negativt av den starka kinesiska valutan CNY.

 

FRAMTID OCH RISK


Bolaget fortsätter under kvartal tre att genomföra besparingsprogram och genomförandet kommer medföra vissa engångskostnader. Dessa beräknas dock vara fullt genomförda under kvartalet. Efterfrågan av bolagets produkter är stor och beräknas ge fortsatt stark organisk tillväxt. Likviditeten påverkas negativt av omställningarna men kostnaderna är nödvändiga för att nå bolagets långsiktiga mål.  

 

FINANSIELL INFORMATION


ANDRA KVARTALET (APRIL-JUNI)

 

OMSÄTTNING


Nettoomsättning för andra kvartalet uppgick till 81,8 MSEK, vilket var i linje med bolagets förväntningar.

 

RESULTAT


Rörelseresultat för andra kvartalet uppgick till – 3,0 MSEK och resultat efter finansiella poster uppgick till -5,7 MSEK. Resultatet för kvartalet har fortsatt belastats av uppbyggnadskostnader för produktionsanläggningen i Polen samt även kostnader från besparing- och rationaliseringsprogrammet.


FÖRSTA – ANDRA KVARTALET (JANUARI - JUNI)

 

OMSÄTTNING


Nettoomsättning för halvåret uppgick till 157,5 (53,7) MSEK, vilket var i linje med bolagets förväntningar.

 

RESULTAT


Rörelseresultat för halvåret uppgick -2,5 MSEK (0,7 MSEK) och resultat efter finansiella poster uppgick till -4,9 MSEK (- 1,3 MSEK). Resultatet för halvåret belastas alltjämt av uppbyggnadskostnader för produktionsanläggningen i Polen samt även olika kostnader från besparing- och rationaliseringsprogrammet.


Resultatet har dessutom belastat av finansnetto, som uppgick till – 2,4 MSEK (-2,0 MSEK) i form av räntekostnader och omläggningskostnader för lån i Kina, vilket ger en hög räntebelastning för koncernen. Målet är att ersätta den kinesiska finansieringen med billigare finansiering i framtiden.

 

AVSKRIVNINGAR


Periodens resultat har belastats med 3,8 MSEK (1,7 MSEK) i avskrivningar, varav 2,8 MSEK (0,9 MSEK) avser avskrivningar på byggnader, maskiner och verktyg och 1 MSEK (0,8 MSEK) avser avskrivning av immateriella tillgångar.

 

Impairment test har upprättats, vilka styrker värdet av de immateriella tillgångarna.

 

KASSAFLÖDE


Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapitalet uppgick till -10,9 MSEK.

 

Investeringsverksamheten medförde ett negativt kassaflöde om – 2,8 MSEK.

 

Finansieringsverksamheten tillförde totalt 11,6 MSEK.

 

Årets kassaflöde uppgick under perioden till -2,0 MSEK vilket resulterat i likvida medel på balansdagen om totalt 2,1 MSEK.

 

PERSONAL OCH ORGANISATION


Antalet årsanställda uppgick till 421 personer, varav 208 är kvinnor.

 

MODERBOLAGET


Oboya Horticulture Industries AB rörelseresultat uppgick till - 1 MSEK (-0,4 MSEK). Likvida medel uppgick per den sista juni till 50 TSEK (2 973 TSEK). Moderbolagets soliditet var per den 30 juni 62 % (53 %).

 

AKTIEN


Aktien i Oboya Horticulture Industries AB (publ) noterades på aktietorget den 14 november 2014. Antalet aktier i bolaget uppgår till 15 127 398 st aktier fördelat på 1 995 600 st A-aktier och 13 131 798 st B-aktier.

 

TECKNINGSOPTIONER


500 000 st teckningsoptioner har emitterats till personal och nyckelpersoner inom Oboya koncernen.  Priset för optionsrätt uppgick till 1,40 kr och ger innehavaren rätt att teckna en aktie av serie B för ett lösenpris om 20 kr under perioden 15 oktober 2017 till den 15 november 2017.

 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE


Oboyas koncernbolag Qingdao Oboya Salome Packaging Co Ltd och Qingdao Oboya Metal Products Co Ltd i Kina har garanterats lån om totalt 24 MCNY för ett till huvudägarens närstående bolag. Garantiåtagande är hänförliga till korsvisa garantiåtaganden i den tidigare Oboya koncernen. Koncernen arbetar med att lösa upp garantiåtaganden vilket har tagit längre tid än beräknat.

 

Genom tidigare förvärv har Oboya genomfört en transaktion med närstående person som sitter i ledande ställning för moderbolaget. Transaktionen är skuldförd och avser framtida tilläggsköpeskilling och uppgår till cirka 48 MSEK.

 

Styrelseordföranden erhåller ej styrelsearvode för sitt uppdrag som styrelseordförande i enlighet med bolagstämmans beslut. Styrelseordförande arbetar operativt i bolaget och för dessa genomförda tjänster faktureras ett konsultarvode från ett av styrelseordförande ägt bolag. Avtalet är maximerat till 150 TSEK per månad samt för skäliga utlägg i form av reseutlägg och övriga mindre utlägg.  


Utöver finns det transaktioner om teckningsoptioner med närstående personer i ledande befattning.  

 

RISKER OCH RISKKONTROLL


Oboya Horticulture Industries är med sin internationella verksamhet löpande utsatt för olika finansiella risker. De finansiella riskerna är valuta-, upplånings- finansiering- och ränterisker samt även likviditets- och kreditrisker. För ytterligare information, se årsredovisning.

 

Väsentliga risker som är viktiga att belysa, där exponeringen är relativt hög, är finansiering- samt ränterisk. Koncernens högt ställda tillväxtstrategi medför att bolaget kontinuerligt behöver tillgång till externt kapital både för den kraftiga organiska tillväxten och även framtida förvärv. Bolaget kommer behöva stärka upp balansräkningen och förbättra likviditeten genom att inhämta nytt kapital antingen i form av nyemission eller annan finansieringslösning. Dialog förs med koncernens huvudbank om olika finansieringslösningar där en del av koncernens lån ska omförhandas i oktober.

 

De garantiåtaganden som Qingdao Oboya Salome Packaging Co Ltd och Qingdao Oboya Metal Products Co Ltd i Kina har garanterat om totalt 24 MCNY, till för huvudägaren närstående bolag har tagit längre tid än beräknat, men beräknas vara upplöst kommande halvår. De är hänförliga till korsvisa garantiåtaganden i den tidigare Oboyakoncernen.

 

Ränterisken hänför sig till koncernens exponering för förändringar i marknadsräntan, som i sin tur påverkar nettoresultat negativt. Räntan på tagna lån i koncernen binds dock aldrig mer än ett år och på lån som överstiger ett år, understiger räntebindningstiden inte tre månader. Oboya arbetar aktivt med att minska den externa låneskulden genom att dels använda överskottslikviditet och dels omplacera lånen med billigare räntebelastning.

 

REDOVISNINGSPRINCIPER


Denna rapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för Moderbolaget är utformad i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering rekommendation IRFR 2 – Redovisning för juridisk person.

 

VÄRDERING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR


Koncernens immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas huvudsakligen till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar, dock har fastigheter värderas enligt omvärderingsmetoden.

 

Koncernen utvärderar kontinuerligt de bokförda värdena på anläggningstillgångar. Finns en indikation på att någon anläggningstillgångs värde kan ha minskat fastställs tillgången till återvinningsvärde. Tillgången skrivs ned med det belopp med vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde och kostnaden belastas resultaträkningen.

 

Oboya har genomfört en beräkning och prövning av immateriella anläggningstillgångar på grund av den negativa resultatutvecklingen i Danmark. Utifrån en intern bedömning av kassaflöden för de närmaste fem åren bedömer man att bokförda anläggningstillgångar ej behöver skrivas ned. En ny intern bedömning planeras att genomföras nästa kvartal.

 


NYCKELTALSDEFINITIONER

 

RÖRELSERESULTAT (EBITDA)    
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar.

 

RÖRELSEMARGINAL
Rörelseresultat i förhållande till omsättning.

 

BRUTTOMARGINAL
Intäkter med avdrag för direkta varukostnader i procent av rörelsens intäkter.

 

NETTOMARGINAL
Periodens resultat i procent av periodens intäkter.

 

RESULTAT PER AKTIE
Årets resultat dividerad med ett vägt genomsnitt antal aktier.

 

EGET KAPITAL    
Summan av fritt och bundet eget kapital vid perioden slut.

 

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL    
Periodens resultat efter skatt i procent av eget kapital vid årets ingång justerat för återköpta aktier och utdelning.

 

EGET KAPITAL PER AKTIE    
Eget kapital vid periodens utgång dividerat med antalet utestående aktier.

 

SOLIDITET    
Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av balans-omslutningen.

 

MEDELANTAL ANSTÄLLDA    
Genomsnitt av antalet anställda vid varje månads utgång.

 

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

 

Publiceringsdatum för kommande ekonomisk information:


26 november 2015    Delårsrapport januari – september
25 februari 2016    Bokslutskommuniké 2015
27 maj 2016        Delårsrapport januari - mars


Informationen i denna delårsrapport är sådan som Oboya skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2015.

 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat.


Lerum den 25 augusti 2015


Mikael Palm Andersson            
Styrelseordförande 

           

Krister Magnusson
Styrelseledamot

 

Robert Wu     
Styrelseledamot och CEO

 


Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

 

Oboya Horticulture Industries AB                
Snickarevägen 2                    
443 61 STENKULLEN                
Org.nr: 556362-3197
Tfn: 0302-244 80
E-post: info@oboya.se
www.oboya.se

 

Delårsrapport jan-jun 2015

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies