Interim report January-June 2016 (in Swedish)

25 Aug 2016

 

Delårsrapport januari-juni 2016 

 

JANUARI - JUNI 2016 I KORTHET


ANDRA KVARTALET (APRIL - JUNI)


- Rörelsens intäkter uppgick till 85,3 MSEK (81,8 MSEK).
- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 2,2 MSEK (-3,0 MSEK).
- Rörelsemarginalen uppgick till 2,6 % (-3,7 %).
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 1,0 MSEK (-5,7 MSEK).
- Periodens nettoresultat uppgick till 0,2 MSEK (-6,0 MSEK)
- Resultat per aktie uppgick efter utspädning till 0,01 kr (-0,37 kr).


FÖRSTA – ANDRA KVARTALET (JANUARI - JUNI)


- Rörelsens intäkter uppgick till 174,7 MSEK (157,5 MSEK).
- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 9,0 MSEK (-2,5 MSEK).
- Rörelsemarginalen uppgick till 5,2 % (-1,6 %).
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 6,1 MSEK (-4,9 MSEK).
- Periodens nettoresultat uppgick till 4,7 MSEK (-5,4 MSEK)
- Resultat per aktie uppgick efter utspädning till 0,27 kr (-0,32 kr).


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET (APRIL - JUNI)


- Shangpa har lanserat sina produkter i Hangzhou, Kina tillsammans med ett av de största mejeribolagen i Kina.
- Oboya Horticulture har ingått ett strategiskt samarbetsavtal med ett av Kinas ledande bolag inom odling, forskning och distribution av grönsaker. Avtalet innebär att samarbetspartnern får tillgång till delar av Oboyas produktsortiment.
- Oboya Horticulture har slutit 3-års avtal med en av Danmarks större odlare. Avtalets uppskattade värde uppgår till ca 5 MSEK årligen.


UTSIKTER FÖR ÅR 2016


- Oboya Horticultures målsättning är att under 2016 visa en fortsatt starkt tillväxt med ett positivt resultat.
- Oboya Horticulture kommer att fortsätta fokusera på stark organisk tillväxt på våra marknader. Vi arbetar även med att stärka våra marginaler och har som målsättning att nå en marginal mellan 5-7 % de närmaste åren.
- Oboya Horticulture har som mål att det närmaste året genomföra ett eller flera förvärv som kompletterar vår verksamhet.


FINANSIELL ÖVERSIKT


Se tabell i bifogad pdf.


RESULTATUTVECKLING


Se tabell i bifogad pdf.


OMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT PER KVARLTAL


Se diagram i bifogad pdf.


VD:S KOMMENTAR 


Andra kvartalet är normalt det svagaste kvartalet under året för Oboya Horticulture på grund av säsongsvariationer inom vår bransch. Trots säsongsvariationer förbättrar vi lönsamheten i kvartal två med över 6 MSEK jämfört med föregående år. Totalt förbättrar vi resultatet första halvåret med mer än 10 MSEK. Detta visar på att vi är på helt rätt väg.

 

Omsättningstillväxten var svagare i kvartal två, vilket till stor del beror på att en större tradingorder nu slutlevererats och att vi avvecklar mindre lönsamma produktionsorder. Detta är en del av vårt arbete för att nå lönsamhetsmålet om 5-7 %. Genom de förändringar vi genomför kommer bolagets marginaler att stärkas och därmed ökar möjligheterna till fortsatt stark tillväxt samt nya intressanta förvärv.

 

Oboyas nya produktområde ”Flowpack”, förpackningar inom frukt, grönsaker och blommor, ser lovande ut. Vår målsättning är att under oktober månad starta upp egen produktionen i Danmark. Vi kommer i första hand att rikta oss mot europeiska kunder men räknar inom de kommande åren med att bygga upp produktionen även i Asien. Vi förväntar oss en stark tillväxt inom detta produktområde de närmaste åren.  

 

När det gäller Oboyas verksamhet i Kina fortsätter vi att utvidga vår organisation med olika projekt. Ett projekt som har fått stor uppmärksamhet i Kina är Hydroponic odlingssystem. Projekten innebär att vi ser möjligheten att leverera våra produkter direkt till de odlare som vill etablera Hydroponicsystemet i Kina. Vi har ett mindre uppdrag pågående och ser möjligheter till ett antal större projekt i framtiden.

 

Avseende vårt till 50 % ägda bolag ShangPa information Technologies i Shanghai, Kina, så har vi per sista juli över 1 000 enheter i uthyrning, och uthyrningsmarknaden växer. Däremot har försäljningen av växtväggar gått sämre än förväntat. Vi redovisar vår andel som ett intressebolag och ShangPa har belastat koncernen med ca 0,6 MSEK under kvartal två.

 

Vi har under första halvåret 2016 fortsatt att utveckla vår organisation och arbetar med att förbättra marginalerna samt investerar i framtida tillväxt. Totalt sett förbättrar vi rörelseresultatet med över 11,5 MSEK första halvåret jämfört med förra året. Vi har många spännande projekt på gång och som helhet ser jag mycket positivt på utvecklingen av vår verksamhet.

 

Mikael Palm Andersson

Koncernchef och VD

 

FINANSIELL INFORMATION


ANDRA KVARTALET (APRIL - JUNI)


OMSÄTTNING


Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 85,3 MSEK (81,8 MSEK). Tillväxten är något svagare i kvartal två, vilket till stor del beror på att vi avvecklar mindre lönsamma produktionsorder. Omsättningen har ökat med drygt 4 % jämfört med motsvarande kvartal 2015. Efterfrågan på våra produkter är god och vi kommer under hösten att ha ersatt merparten av de mindre lönsamma produktionsorderna med nya ordrar med bättre lönsamhet.

 

RESULTAT


Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 2,2 MSEK (-3,0 MSEK) och resultat efter finansiella poster uppgick till 1,0 MSEK (-5,7 MSEK). Det positiva resultatet för innevarande kvartal förklaras i huvudsak av ökad försäljning samt effektiviseringar.

 

FÖRSTA - ANDRA KVARTALET (JANUARI - JUNI)


OMSÄTTNING


Omsättningen för första halvåret uppgick till 174,7 MSEK (157,5 MSEK). Omsättningen har ökat med närmare 11 % jämfört med motsvarande period 2015. Försäljningen fortsätter att utvecklas väl och det finns en stark efterfrågan på våra produkter på samtliga marknader.

 

RESULTAT


Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till 9,0 MSEK (-2,5 MSEK) och resultat efter finansiella poster uppgick till 6,1 MSEK (-4,9 MSEK).

 

AVSKRIVNINGAR


Periodens resultat har belastats med 4,3 MSEK (3,8 MSEK) i avskrivningar, varav 3,6 MSEK (2,8 MSEK) avser avskrivningar på byggnader, maskiner och verktyg och 0,7 MSEK (1,0 MSEK) avser avskrivning av immateriella anläggningstillgångar.

 

KASSAFLÖDE


Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapitalet uppgick till -32,1 MSEK.

 

Investeringsverksamheten medförde ett negativt kassaflöde om -4,9 MSEK.

 

Finansieringsverksamheten tillförde totalt 20,2 MSEK.

 

Årets kassaflöde uppgick under perioden till -16,8 MSEK vilket resulterat i likvida medel på balansdagen om totalt 5,5 MSEK.

 

PERSONAL OCH ORGANISATION


Medelantalet anställda uppgick till 446 (421) personer varav 219 (208) är kvinnor och 227 (213) är män.

 

MODERBOLAGET


Oboya Horticulture Industries AB:s rörelseresultat uppgick till -0,7 MSEK (-1,0 MSEK). Likvida medel uppgick per den sista juni 2016 till 92 TSEK (50 TSEK). Moderbolagets soliditet uppgick per den sista juni 2016 till 64 % (62 %).

 

AKTIEN


Aktien i Oboya Horticulture Industries AB (publ) noterades på AktieTorget den 14 november 2014. Antalet aktier i bolaget uppgår till totalt 17 627 398 st fördelade på 1 995 600 A-aktier och 15 631 798 B-aktier.  

 

Bolagets aktiekapital uppgår till 642 091 kr fördelat på 17 627 398 st aktier. Aktiens kvotvärde uppgår till 0,0364 kr.

 

TIO STÖRSTA ÄGARE


Se tabell i bifogad pdf.


TECKNINGSOPTIONER


500 000 st teckningsoptioner har tidigare emitterats till personal och nyckelpersoner inom Oboya Horticulture-koncernen. Priset för en optionsrätt uppgick till 1,40 kr och ger innehavaren rätt att teckna en aktie av serie B för ett lösenpris om 20 kr under perioden 15 oktober 2017 till den 15 november 2017.

 

RISKER OCH RISKKONTROLL


Oboya Horticulture är med sin internationella verksamhet löpande utsatt för olika finansiella risker. De finansiella riskerna är valuta-, upplånings- finansiering- och ränterisker samt även likviditets- och kreditrisker. För ytterligare information, se årsredovisning.

 

Väsentliga risker som är viktiga att belysa, där exponeringen är relativt hög, är finansierings- samt ränterisk. Koncernens högt ställda tillväxtstrategi medför att bolaget kontinuerligt behöver tillgång till externt kapital både för den kraftiga organiska tillväxten och även för framtida förvärv.

 

Ränterisken hänför sig till koncernens exponering för förändringar i marknadsräntan, som i sin tur påverkar nettoresultatet negativt. Räntan på tagna lån i koncernen binds dock aldrig mer än ett år och på lån som överstiger ett år, understiger räntebindningstiden inte tre månader. Oboya Horticulture arbetar aktivt med att minska den externa låneskulden genom att dels använda överskottslikviditet och dels omplacera lånen med billigare räntebelastning.

 

REDOVISNINGSPRINCIPER


Denna rapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget är utformad i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 – Redovisning för juridisk person.

 

VÄRDERING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR


Koncernens immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas huvudsakligen till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga avskrivningar, dock har fastigheter värderats enligt omvärderingsmetoden.

 

Koncernen utvärderar kontinuerligt de bokförda värdena på anläggningstillgångar. Om det finns en indikation på att någon anläggningstillgångs värde kan ha minskat fastställs tillgångens återvinningsvärde. Tillgången skrivs ned med det belopp med vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde och kostnaden belastar resultaträkningen.

 

NYCKELTALSDEFINITIONER


Rörelseresultat (EBIT)          

Rörelseresultat före finansnetto och skatt.

 

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i förhållande till omsättning.

 

Bruttomarginal
Intäkter med avdrag för direkta varukostnader i procent av rörelsens intäkter.

 

Nettomarginal
Periodens resultat i procent av periodens intäkter.

 

Resultat per aktie
Årets resultat dividerad med ett vägt genomsnitt antal aktier.

 

Eget kapital              
Summan av fritt och bundet eget kapital vid perioden slut.

 

Soliditet
Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av balansomslutningen.

 

Medelantal anställda      

Genomsnitt av antalet anställda vid varje periods utgång.

 

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN


Publiceringsdatum för kommande ekonomisk information:

 

24 november 2016                       Delårsrapport januari – september 2016

24 februari 2017                          Bokslutskommuniké 2016

 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Oboya Horticulture Industries AB skall offentliggöra enligt Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2016.

 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat.

 

Lerum den 25 augusti 2016

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Mikael Palm Andersson

Styrelseledamot och VD 

 

Robert Wu

Styrelseordförande

 

Krister Magnusson

Styrelseledamot

 

Håkan Hu

Styrelseledamot

 

Jan Fuglerud                                                                                                                      

Styrelseledamot   

                   

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

 

Oboya Horticulture Industries AB (publ)                                                   

Snickarevägen 2                                                                            

443 61 STENKULLEN                                                                        

Org.nr: 556362-3197

Tfn: 0302-244 80  

E-post: info@oboya.se

www.oboya.se

    

Interim report Q2 2016 (in Swedish)

 

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies