Interim report January-June 2017 (in Swedish)

02 Aug 2017

JANUARI-JUNI 2017 I KORTHET


ANDRA KVARTALET (APRIL-JUNI)

 

 • Rörelsens intäkter ökade med 21 % och uppgick till 102,8 (85,3) MSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,3 (3,9) MSEK.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 2,8 (1,9) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 3 (2) %.
 • Periodens nettoresultat uppgick till 0,5 (0,2) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,03 (0,01) kr.


FÖRSTA-ANDRA KVARTALET (JANUARI-JUNI)

 

 • Rörelsens intäkter ökade med 26 % och uppgick till 220,1 (174,7) MSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 16,3 (12,8) MSEK.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 11,3 (8,5) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 5 (5) %.
 • Periodens nettoresultat uppgick till 6,5 (4,7) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,37 (0,27) kr.


VÄSTENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET (APRIL-JUNI)

 

 • Oboya Horticulture fortsätter att uppnå en bra tillväxt om 21 % med förbättrad operativt resultat.
 • Oboya Horticulture har förvärvat resterande 49,9 % av VEFI-bolagen. Samtliga tilläggsköpeskillingar har reglerats och har finansierats genom banklån.
 • De tidigare korsvisa garantiåtagandena som var hänförliga till den tidigare Oboya-koncernen har upplösts, vilket innebär att Oboya Horticulture-koncernen inte längre har några garantiåtaganden till huvudägaren närstående bolag.    


UTSIKTER FÖR ÅR 2017

 

 • Orderingången är fortsatt stark, vilket ger förutsättningar för bra tillväxt med förbättrad lönsamhet under andra halvåret.
 • Oboya Horticulture fortsätter att investera i framtida tillväxt dels genom nyrekrytering av produktspecialister, produktionskapacitet och nya verksamhetsområden.

 

VD:S KOMMENTAR 

 

Oboya Horticulture fortsätter att utvecklas positivt under andra kvartalet med en tillväxt om 21 % och ett förbättrat operativt resultat. Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 102,8 (85,3) MSEK och rörelseresultat uppgick till 2,8 (1,9) MSEK. För halvåret ökade omsättningen till 220,1 (174,7) MSEK med ett rörelseresultat om 11,3 (8,5) MSEK. Vi har en fortsatt stark orderingång vilket ger oss goda förutsättningar för fortsatt bra tillväxt och lönsamhet under resten av året.

 

Vi kommer att fortsätta fokusera på vår tillväxt genom att prioritera olika försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter. Inom det professionella segmentet ser vi en stadig tillväxt och inom konsumentsegmentet ser vi en växande efterfrågan på bolagets produkter, först och främst produkter för hemmaodling. Oboya har för avsikt att växa inom konsumentsegmentet genom att bygga upp en egen ny organisation med direktförsäljning till detaljhandeln. Vi ser en stor potential i att utveckla vår försäljning till detta segment och på sikt uppnå en god omsättning och lönsamhet även här.

 

Våra marknader i Europa och Skandinavien fortsätter att utvecklas väl, såväl genom merförsäljning till befintliga kunder som genom försäljning till nya kunder. Våra kunder ser styrkan och fördelarna med Oboyas bredare koncept och mindre mellanhänder. På marknaden i Kina fortsätter vi att utvecklas starkt. Vi tar löpande nya kunder och stärker vår relation med våra större kunder. Förutom att erbjuda kunderna ett brett produktsortiment så erbjuder vi även våra kunder ett tekniska kunnande för utveckling av deras verksamhet. Oboya Horticulture har även inlett ett samarbete med det danska bolaget Plantpaper avseende försäljning och distribution av Plantpapers miljövänliga produkter i Kina. Produkten ingår i Oboyas produkterbjudande och kommer att erbjudas såväl våra befintliga kunder såväl som nya kunder i Kina.      

 

Vi har en ambition att växa betydligt under de kommande åren. För att möta den växande efterfrågan kommer vi att investera i effektivare produktionsutrustning samt nya och mera miljövänliga material, vilket skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt.

 

Vi kommer att fortsätta med vårt långsiktiga arbete med att bygga upp en effektiv organisation för att bli en ledande totalleverantör inom vår bransch. Vi ser en stabil tillväxt och jag övertygad om att vi har goda förutsättningar för en fortsatt spännande resa framöver.

 

Mikael Palm Andersson

VD och Koncernchef

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Mikael Palm Andersson, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)
Tel: + 46 070 899 80 70
E-post: mpa@oboya.se

 

Interim report Q2 2017 (in Swedish)

 

 

 

 

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies