Interim report January-June 2018 (in Swedish)

21 Aug 2018

JANUARI-JUNI 2018 I KORTHET


ANDRA KVARTALET (APRIL-JUNI)

 

 • Rörelsens intäkter ökade med 40 % och uppgick till 144,0 (102,8) MSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,2 (5,3) MSEK.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 0,7 (2,8) MSEK.
 • Periodens nettoresultat uppgick till -2,8 (0,5) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,12 (0,03) kr.


FÖRSTA-ANDRA KVARTALET (JANUARI-JUNI)

 

 • Rörelsens intäkter ökade med 29 % och uppgick till 284,6 (220,1) MSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 9,2 (16,3) MSEK.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 2,4 (11,3) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 1 (5) %.
 • Periodens nettoresultat uppgick till -1,7 (6,5) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,08 (0,37) kr.

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET (APRIL-JUNI)

 

 • Oboya Horticulture fortsätter att uppnå en bra tillväxt om 40 %.
 • Oboya Horticulture har haft årsstämma den 22 maj 2018 och valt Mikael Palm Andersson som ny styrelseordförande.
 • Oboya Horticulture har utsett Robert Wu till ny VD och koncernchef.
 • Oboya Horticulture har tecknat ett större samarbetsavtal med Haier Group och Tus Holdings, som innebär att Oboyas produkter och tjänster kommer att säljas via Haiers distributionskanaler i Kina. Avtalet är strategiskt viktigt och ger Oboya möjlighet att accelerera tillväxten i Kina.
 • Oboya Horticulture har tagit en order på ca 14,5 MSEK avseende leveranser av blomstervagnar till en europeisk kund.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG


Styrelseledamot Krister Magnusson har avgått ur styrelsen på egen begäran på grund av personliga skäl.
 

För mer information, vänligen kontakta

 

Robert Wu, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: +86 159 6983 5999

E-post: robert.wu@oboya.cc

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2018 kl. 10.00.

 

Interim report Q2 2018 (in Swedish)

 

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies