Interim report January-March 2015 (in Swedish)

28 May 2015

Delårsrapport kvartal 1 2015

 

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI – MARS)

 

- Nettoomsättningen uppgick till 75,6 MSEK
- Rörelseresultat uppgick till 0,5 MSEK
- Rörelsemarginal uppgick till 0,7 %
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,8 MSEK
- Resultat per aktie uppgick efter utspädning till 0,04 kr

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 

- Oboya startar upp Oboya Horti Supplies AB, Sverige. Verksamheten består av försäljning av mossor och konstgödsel.
- Ny VD i ElmerPrint A/S.
- VD tillsatt i Oboya Horticulture Poland Sp.zo.o
- Oboya utser Mangold Fondkommission som likviditetsgarant.
- Oboya tar stororder i Danmark till ett uppskattad värde om ca 3 MSEK.
- Oboya tar stororder i Kina till ett uppskattad värde om ca 6,5 MSEK.
- Oboya tar stororder i Norge med ett uppskattad värde om ca 7 MSEK.
 

UTSIKTER FÖR ÅR 2015

 

- Oboyas målsättning, att under 2015 uppnå en omsättning om ca 300 MSEK med lönsamhet, ligger fast.
- Oboya kommer att fortsätta fokusera på stark tillväxt på våra olika marknader. Vi ser en stark efterfrågan på våra produkter och beräknas fortsätta växa organiskt med över 20 % per år under de närmaste åren.
- Oboya kommer att fortsätta etablera inköp- och försäljningskontor på nya marknader.
- Oboya kommer att utöka sitt produktsortiment där det långsiktiga målet är att vara totalleverantör inom odlingsindustrin.

 

VD:S KOMMENTAR

 

Omsättningen under första kvartalet uppgick till närmare 76 MSEK med ett positivt resultat, vilket var i linje med våra förväntningar. Kvartalet belastas av uppbyggnaden av vår produktionsenhet i Polen, men vi ser att våra ansträngningar att bygga upp en större produktionsanläggning börjar ge resultat. Vi räknar med att vi skall närma oss full drift i fabriken under andra kvartalet 2015.

 

Vi ser en stark efterfrågan av våra produkter på samtliga marknader. Vi fortsätter att investera och vi har i Oboya Afrika anställt ytterligare medarbetare för att kunna möta efterfrågan av våra produkter. Likaså rekryterar vi nyckelpersoner och fortsätter våra marknadssatsningar i våra dotterbolag i olika regioner.    

 

På den kinesiska marknaden är vi en av de marknadsledande aktörerna inom vårt segment. Vi fortsätter med kraftig expansion inom samtliga produktgrupper. Idag har vi 24 medarbetare som är verksamma inom försäljning i Kina och vi har säljrepresentanter i samtliga viktiga regioner. För att möta efterfrågan kommer vi att fortsätta investera i produktionskapacitet, framförallt i vår fabrik i Kunming.

 

Bolaget kommer att fortsätta fokusera på expansion och etablering på nya marknader. Vi deltar i närmare 30 mässor runt om i världen och har genom åren byggt upp en stark position på våra olika marknader. Nästa marknad, som vi ser som väsentlig för vår fortsatta expansion, är Nord- och Sydamerika. Vi har idag flera samarbetspartners i området men ser att en egen representation är nödvändig för att ta nästa steg.  

 

För helår vidhåller vi vår målsättning om att nå en omsättning om ca 300 MSEK med lönsamhet.

 

FÖRSÄLJNING & MARKNAD

 

Den skandinaviska marknaden påverkades negativt under kvartalet av omstrukturering och flytt av produktionen från Danmark till Polen. Dessa åtgärder förväntas ge avsedd positiv effekt under år 2015, med början under andra kvartalet 2015. Den kinesiska marknaden fortsätter att utvecklas väl och för 2015 förväntas fortsatt hög tillväxt. Omsättningen i Europa är stabil, dock har marginalerna påverkats negativt av den starka kinesiska valutan CNY.

 

I Nord- och Sydamerika har nya kunder och marknadskanaler etablerats, vilket kommer att leda till ökad omsättning. Etableringen i Kenya fortgår och verksamheten är under uppbyggnad.

 

FRAMTID OCH RISK

 

Fortsättningen av 2015 ser ut att bli händelserik med fortsatt stark organisk tillväxt. Flera intressanta förvärv som kompletterar nuvarande produktsortiment och marknader utvärderas löpande.

 

FINANSIELL INFORMATION

 

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI - MARS)

 

OMSÄTTNING

 

Nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 75,6 MSEK.

 

RESULTAT

 

Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 0,5 MSEK och resultat efter finansiella poster uppgick till 0,8 MSEK, vilket var i linje med bolagets förväntningar. Resultatet för kvartalet har fortsatts att belastas av uppbyggnadskostnader för produktionsanläggningen i Polen.

 

Utöver nämnda kostnader är första kvartalet generellt en högsäsong inom odlingsbranschen, vilket innebär att bolaget har haft stora kapitalbindningar som ger en direkt effekt på lönsamheten.

 

KASSAFLÖDE

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapitalet uppgick till – 2,7 MSEK.

 

Investeringsverksamheten medförde ett negativt kassaflöde om -1,9 MSEK.

 

Finansieringsverksamheten tillförde totalt 1,8 MSEK.

 

Årets kassaflöde uppgick under perioden till -2,8 MSEK vilket resulterat i likvida medel på balansdagen om totalt 1,4 MSEK.

 

PERSONAL OCH ORGANISATION

 

Antalet årsanställda uppgick till 421 personer, varav 208 personer är kvinnor

 

AKTIEN

 

Aktien i Oboya Horticulture Industries AB (publ) noterades på aktietorget den 14 november 2014. Antalet aktier i bolaget uppgår till 15 127 398 aktier fördelat på 1 995 600 A-aktier och 13 131 798 B-aktier.

 

TECKNINGSOPTIONER

 

500 000 teckningsoptioner har emitterats till personal och nyckelpersoner inom Oboya koncernen. Priset för optionsrätt uppgick till 1,40 kr och ger innehavaren rätt att teckna en aktie av serie B för ett lösenpris om 20 kr under perioden 15 oktober 2017 till den 15 november 2017.

 

MODERBOLAGET

 

Oboya Horticulture Industries AB rörelseresultat uppgick till – 0,2 MSEK. Likvida medel uppgick per den sista mars till 50 TSEK. Moderbolagets soliditet var per den 31 mars 63 %.

 

RISKER OCH RISKKONTROLL

 

Oboya Horticulture Industries är, med sin internationella verksamhet, löpande utsatt för olika finansiella risker. De finansiella riskerna är valuta-, upplånings- och ränterisker samt likviditets- och kreditrisker. För ytterligare information, se årsredovisning.

 

REDOVISNINGSPRINCIPER

 

Denna rapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för Moderbolaget är utformad i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering rekommendation IRFR 2 – Redovisning för juridisk person.

 

DEFINITIONER

 

Avkastning på eget kapital  

Periodens resultat efter skatt i procent av eget kapital vid årets ingång justerat för återköpta aktier och utdelning.

 

Bruttomarginal

Intäkter med avdrag för direkta varukostnader i procent av rörelsens intäkter.

 

Eget kapital per aktie               

Eget kapital vid periodens utgång dividerat med antalet utestående aktier.

 

Nettomarginal

Periodens resultat i procent av periodens intäkter.

 

Soliditet

Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av balans-omslutningen.

 

Vinst per aktie         

Periodens resultat efter utspädning dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

 

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

 

Publiceringsdatum för kommande ekonomisk information:

 

25 augusti 2015                           Delårsrapport januari – juni

26 november 2015                       Delårsrapport januari – september

25 februari 2016                           Bokslutskommuniké 2015

 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Oboya skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 maj 2015.

 

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

 

Lerum den 28 maj 2015

 

Robert Wu                 

Verkställande direktör

 


Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

 

Oboya Horticulture Industries AB                                                                                                            

Snickarevägen 2                                                                                                                                               

443 61 STENKULLEN                                                                                                                                    

Org.nr: 556362-3197

Tfn: 0302-244 80

E-post: info@oboya.se

www.oboya.se

 

Delårsrapport jan-mars 2015

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies