Interim report January-March 2016 (in Swedish)

17 May 2016

 

Delårsrapport kvartal 1 2016 

 

JANUARI - MARS 2016 I KORTHET

 

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI - MARS)

 

- Rörelsens intäkter uppgick till 89,4 MSEK (75,6 MSEK).
- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 6,8 MSEK (0,5 MSEK).
- Rörelsemarginalen uppgick till 8 % (1 %).
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 5,3 MSEK (0,8 MSEK).
- Periodens nettoresultat uppgick till 4,6 MSEK (0,6 MSEK)
- Resultat per aktie uppgick efter utspädning till 0,26 kr (0,04 kr).


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET (JANUARI - MARS)

 

- Oboya Horticulture utvecklar e-handel i Kina och har uppnått en omsättning om ca 500 TSEK per månad. 
- Oboya Horticulture avslutar avtal om likviditetsgaranti.
- Oboya Horticulture tar order i Norge till ett uppskattat värde om ca 8 MNOK.
- Oboya Horticulture har genom Shangpa Shanghai Information Technologies Ltd storsatsat i Kina och kommer under året att etablera flertalet dotterbolag i Kina för distribution och underhåll av smarta växtväggar.
- Shangpa lanserar växtväggar på Hong Kong Plaza, köpcenter i Shanghai, Kina och har tecknat närmare 40 avtal med olika aktörer för distribution och försäljning av produkter.
- Oboya Horticulture startar nytt produktområde inom förpackningar av frukt, grönt och blommor
 

UTSIKTER FÖR ÅR 2016

 

- Oboya Horticultures målsättning är att under 2016 uppnå en omsättning som överstiger 400 MSEK med positivt resultat.
- Oboya Horticulture kommer att fortsätta fokusera på stark organisk tillväxt på våra marknader. Vi ser en stark efterfrågan av våra produkter och beräknas fortsätta växa organiskt med över 20 % per år under de närmaste åren.
 

FINANSIELL ÖVERSIKT

 

Se bifogad pdf-fil


 

OMSÄTTNINGS OCH RÖRELSERESULTAT PER KVARTAL

 

Se bifogad pdf-fil


 

TIO STÖRSTA ÄGARE


Se bifogad pdf-fil

 

VD:S KOMMENTAR

 

Koncernen har fått en mycket bra start för verksamhetsåret 2016. Alla våra bolag fortsätter att utvecklas positivt och de åtgärder som vi har vidtagit har gett effekt. Vi ser en klar förbättring och uppnår ett positivt rörelseresultat om 6,8 mkr jämfört med 0,5 mkr för Q1 2015. Tillväxten uppgår till närmare 20 % vilket är bra med tanke på valutaeffekter och det effektiviseringsarbete som vi genomfört. Nettoresultatet uppgår till 4,6 mkr vilket innebär att vi levererar drygt 5 %.

 

Vi kommer fortsätta att arbeta för att förbättra vår lönsamhet samtidigt som vi fokuserar på tillväxt. Vi håller på att bygga upp verksamheten i Shangpa i Shanghai. Vi investerar i befintliga fabriker för att utöka kapaciteten då efterfrågan av våra produkter ökar. Vi har startat upp ett nytt produktområde inom förpackningar till frukt, grönt och blommor. Även inom detta produktområde förväntar vi oss en mycket starkt tillväxt de kommande åren.

 

Vi har många spännande projekt igång som kommer genererar bra tillväxt de närmaste åren. Lanseringen av våra växtväggar i Kina flyter på väl. Växtväggar exponeras bland annat på Hong Kong Plaza som är ett av Shanghais mest exklusiva shoppingcenter. Vi har placerat ut över 50 växtväggar på olika ställen i shoppingcentret och vi har personal på plats som marknadsför våra produkter.  Vi har startat 7 dotterbolag i olika regioner med lokala entreprenörer som är minoritetsägare. Vi har skrivit avtal med närmare 40 distributörer i Kina. I samband med att vi bygger upp verksamheten så räknar vi med en del kostnader som kommer belasta kvartal 2. Men såsom produkterna mottas på marknaden bedömer vi att vi redan i kvartal 3 kommer kunna redovisa positivt resultat från verksamheten i Shangpa.

 

När det gäller e-handeln i Kina fortsätter vi våra marknadssatsningar och produktanpassning för hemmaodlare.  Vi är dock inte helt nöjda med tillväxttakten utan kommer fokusera med att nå ut bättre med våra produkter.

 

I Europa fortsätter vi att växa både gentemot de professionella odlarna och inom hobby. Vefi tar marknadsandelar inom sitt segment med termoformning av krukor. Vefi växer även inom segmentet hobby och fritid. Delar av Vefis sortiment för hemmaodling kan idag köpas ute bland de stora blomster och butikskedjorna. Även i mellan Europa har Vefis sortiment inom hemmaodling börjat komma in i de stora kedjorna. Combipots produkter har också lanserats i flera butikskedjor i Europa. När det gäller produkten Potatopot så har vi påbörjat försäljningen till Australien samt USA. Vi arbetar för att ta fram fler produkter inom segmentet home garden och fortsätta växa inom detta segment på samtliga våra marknader.    

 

Jag ser som helhet mycket positivt på vår verksamhet. Vi fortsätter att utvecklas som en stark affärspartner till professionella odlare men också med konsumentrelaterade produkter för hemmaodling och miljö. Vi är ett bolag helt rätt i tiden. 

 

Mikael Palm Andersson

Koncernchef och VD

 

 

FINANSIELL INFORMATION

 

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI - MARS)

 

OMSÄTTNING

 

Omsättningen för första kvartalet uppgick till 89,4 MSEK (75,6 MSEK), vilket var i linje med bolagets förväntningar. Omsättningens tillväxt har ökat med närmare 20 % jämfört med motsvarande kvartal 2015. Försäljningen har utvecklas väl trots valutakurseffekter och det finns stark efterfrågan på våra produkter i samtliga marknader.

 

RESULTAT

 

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 6,8 MSEK (0,5 MSEK) och resultat efter finansiella poster uppgick till 5,3 MSEK (0,8 MSEK). Det positiva resultatet för innevarande kvartal förklaras i huvudsak av ökad försäljning samt kostnadsbesparingar från förgående år.

 

AVSKRIVNINGAR

 

Periodens resultat har belastats med -2,3 MSEK (-1,8 MSEK) i avskrivningar, varav -1,8 MSEK (-1,4 MSEK) avser avskrivningar på byggnader, maskiner och verktyg och -0,5 MSEK (-0,4 MSEK) avser avskrivning av immateriella anläggningstillgångar.

 

KASSAFLÖDE

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapitalet uppgick till -62,1 MSEK.

 

Investeringsverksamheten medförde ett negativt kassaflöde om -4,2 MSEK.

 

Finansieringsverksamheten tillförde totalt 48,6 MSEK.

 

Årets kassaflöde uppgick under perioden till -17,7 MSEK vilket resulterat i likvida medel på balansdagen om totalt 4,6 MSEK.

 

PERSONAL OCH ORGANISATION

 

Medelantalet anställda uppgick till 446 (421) personer varav 219 (208) är kvinnor och 227 (213) är män.

 

MODERBOLAGET

 

Oboya Horticulture Industries AB:s rörelseresultat uppgick till -0,4 MSEK (-0,2 MSEK). Likvida medel uppgick per den sista mars 2016 till 0,1 MSEK (0,1 MSEK). Moderbolagets soliditet uppgick per den sista mars 2016 till 67 % (65 %).

 

SHANGPA INFORMATION TECHNOLOGIES LTD. 

 

ShangPa Information Technologies Ltd ingår i Oboya Horticulture koncernen till 50 % sedan mars 2016. Bolaget är ett Green Tech-bolag med säte i Shanghai, Kina. Bolagets affärsidé är att utveckla och sälja smarta växtväggar med luftreningsfunktion till företags- och konsumentmarknaden.

 

Växtväggarna har en teknik där luftrening delvis sker mekaniskt och delvis genom naturlig luftrening via växterna. Försäljningen och uthyrning av växtväggar sker genom olika kanaler. Via e-handel, egna lokala bolag, eller via distributörer.  

 

Bolaget har som mål att kontinuerligt utveckla befintliga produkter och finna nya innovativa produkter. Med en kostnadseffektiv organisation skall vi uppnå bra resultat och därigenom skapa värde för våra aktieägare.

 

AKTIEN

 

Aktien i Oboya Horticulture Industries AB (publ) noterades på AktieTorget den 14 november 2014. Antalet aktier i bolaget uppgår till totalt 17 627 398 st fördelade på 1 995 600 A-aktier och 15 631 798 B-aktier.   

 

Bolagets aktiekapital uppgår till 642 091 kr fördelat på 17 627 398 st aktier. Aktiens kvotvärde uppgår till 0,0364 kr.

 

TECKNINGSOPTIONER

 

500 000 st teckningsoptioner har tidigare emitterats till personal och nyckelpersoner inom Oboya Horticulture-koncernen.  Priset för en optionsrätt uppgick till 1,40 kr och ger innehavaren rätt att teckna en aktie av serie B för ett lösenpris om 20 kr under perioden 15 oktober 2017 till den 15 november 2017.

 

RISKER OCH RISKKONTROLL

 

Oboya Horticulture är med sin internationella verksamhet löpande utsatt för olika finansiella risker. De finansiella riskerna är valuta-, upplånings- finansiering- och ränterisker samt även likviditets- och kreditrisker. För ytterligare information, se årsredovisning.

 

Väsentliga risker som är viktiga att belysa, där exponeringen är relativt hög, är finansierings- samt ränterisk. Koncernens högt ställda tillväxtstrategi medför att bolaget kontinuerligt behöver tillgång till externt kapital både för den kraftiga organiska tillväxten och även för framtida förvärv.

 

Ränterisken hänför sig till koncernens exponering för förändringar i marknadsräntan, som i sin tur påverkar nettoresultatet negativt. Räntan på tagna lån i koncernen binds dock aldrig mer än ett år och på lån som överstiger ett år, understiger räntebindningstiden inte tre månader. Oboya Horticulture arbetar aktivt med att minska den externa låneskulden genom att dels använda överskottslikviditet och dels omplacera lånen med billigare räntebelastning.

 

REDOVISNINGSPRINCIPER

 

Denna rapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget är utformad i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 – Redovisning för juridisk person.

 

VÄRDERING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 

Koncernens immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas huvudsakligen till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga avskrivningar, dock har fastigheter värderats enligt omvärderingsmetoden.

 

Koncernen utvärderar kontinuerligt de bokförda värdena på anläggningstillgångar. Om det finns en indikation på att någon anläggningstillgångs värde kan ha minskat fastställs tillgångens återvinningsvärde. Tillgången skrivs ned med det belopp med vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde och kostnaden belastar resultaträkningen.

 

 

NYCKELTALSDEFINITIONER

 

Rörelseresultat (EBIT)               

Rörelseresultat före finansnetto och skatt.

 

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i förhållande till omsättning.

 

Bruttomarginal

Intäkter med avdrag för direkta varukostnader i procent av rörelsens intäkter.

 

Nettomarginal

Periodens resultat i procent av periodens intäkter.

 

Resultat per aktie

Årets resultat dividerad med ett vägt genomsnitt antal aktier.

 

Eget kapital              

Summan av fritt och bundet eget kapital vid perioden slut.

 

Soliditet

Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av balansomslutningen.

 

Medelantal anställda            

Genomsnitt av antalet anställda vid varje periods utgång.

 

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

 

Publiceringsdatum för kommande ekonomisk information:

 

25 augusti 2016                           Delårsrapport januari – juni 2016

24 november 2016                       Delårsrapport januari – september 2016

24 februari 2017                          Bokslutskommuniké 2016

 

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Oboya Horticulture Industries AB skall offentliggöra enligt Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 maj 2016.

 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat.

 

Lerum den 17 maj 2016

 

Mikael Palm Andersson                                                                                                  

Koncernchef och VD                                                                             

 

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

 

Oboya Horticulture Industries AB (publ)                                         

Snickarevägen 2                                                                            

443 61 STENKULLEN                                                                       

Org.nr: 556362-3197

Tfn: 0302-244 80 

E-post: info@oboya.se

www.oboya.se

                     

Delårsrapport Q1 2016

 

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies