Interim report January-March 2018 (in Swedish)

22 May 2018

JANUARI-MARS 2018 I KORTHET

 

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI-MARS)

 

 • Rörelsens intäkter ökade med 20 % och uppgick till 140,6 (117,3) MSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,0 (11,0) MSEK.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1,7 (8,6) MSEK.
 • Periodens nettoresultat uppgick till 1,1 (6,0) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,05 (0,34) kr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET (JANUARI-MARS)

 

 • Oboya Horticulture fortsätter att uppnå en bra tillväxt om 20 %.
 • Oboya Horticulture har förvärvat COFA Plastics AB med dotterbolaget New World Metal Co Ltd. i Vietnam.
 • Oboya Horticulture har tecknat ett samarbetsavtal om att etablera ett joint venture-bolag i Kina.
 • Oboya Horticulture etablerar ett nytt bolag i Kina, Oboya Horticulture Technologies (Suzhou) Co. Ltd., som kommer att bedriva verksamhet inom Facility Management till odlingssektorn.
 • Oboya Horticulture får order i Brasilien och Nederländerna samt stororder i Kina.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 

 • Oboya Horticulture har publicerat kallelse till årsstämma den 22 maj 2018 och förslår nyval av styrelseordförande.
 • Oboya Horticulture har tecknat ett större samarbetsavtal med Haier Group och Tus Holdings, som innebär att Oboyas produkter och tjänster kommer att säljas via Haiers distributionskanaler i Kina. Avtalet är strategiskt viktigt och ger Oboya möjlighet att accelerera tillväxten i Kina. 

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Mikael Palm Andersson, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 (0)70 899 80 70

E-post: mpa@oboya.se

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2018 kl. 10.00.

 

Interim report Q1 2018 (in Swedish)

 

 

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies