Interim report January-March 2019 (in swedish)

25 Apr 2019

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI-MARS 2019)

 

 • Rörelsens intäkter uppgick till 146,8 (140,6) MSEK, en ökning med 4 procent jämfört med samma period förgående år.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 11,3 (5,0) MSEK.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 6,3 (1,7) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 4 (1) procent.
 • Periodens nettoresultat uppgick till 5,1 (1,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick efter utspädning till 0,22 (0,05) kr.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER FÖRSTA KVARTALET (JANUARI-MARS 2019)

 

 • Oboya Horticulture uppnår en hållbar tillväxt och positiv rörelsemarginal om 4 procent.
 • Oboya Horticulture erhöll ny flowpackorder om ca 12,5 MSEK och växer inom produktområdet.

 

UTSIKTER FÖR ÅR 2019

 

 • Oboya Horticulture fokuserar på hållbar tillväxt och god lönsamhet för räkenskapsåret 2019.
 • Orderingången och efterfrågan är fortsatt positiv på samtliga marknader.
 • Oboya Horticulture arbetar med ett effektiviserings- och besparingsprogram med syfte att förbättra marginalerna och lönsamheten i bolaget. Effektiviserings- och besparingsprogrammet berör hela koncernen med fokus på att reducera operativa kostnader. Arbetet är pågående och beräknas vara genomfört under det andra kvartalet 2019.

 

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North. Tel: + 46 8-463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se

  

För mer information, vänligen kontakta:

 

Robert Wu, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 86 159 6983 5999

E-post: robert.wu@oboya.cc

Hemsida: www.oboya.se

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 10.00.

 

Interim report Q1 2019 (in Swedish)

 

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies