Interim report January-March 2020 (in Swedish)

20 May 2020

Oboya Horticulture Industries AB (”Oboya” or “Company”) publishes the interim reposrt for the first quarter 2020. The first quarter shows that the Company is on the right track with less headcount and decreased interest bearing liabilities.

 

SÄRSKILDA FINANSIELLA NYCKELTAL (JANUARI-MARS 2020)

 

 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,9 (9,8) MSEK, motsvarande 5,0% av försäljningen, exklusive avyttrade verksamheter.
 • Räntebärande skulder i slutet av perioden uppgick till 157,2 (199,7) MSEK, en minskning med 21% jämfört med samma tidpunkt föregående år.
 • Resultatet belastas med nedskrivningar på ca 54 Mkr avseende ansökan om konkurs för Oboya Danmark A/S, som skedde i mars 2020
 • Antalet medarbetare i koncernen uppgick i slutet av perioden till 440 personer, en minskning med 13% jämfört med samma tidpunkt föregående år
 • Rörelsens intäkter uppgick till 97,5 (121,9) MSEK exklusive avyttrade verksamheter, en minskning med 20 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -28,2 (5,8) MSEK exklusive avyttrade verksamheter.
 • Rörelsemarginalen uppgick till -28,9 (4,8) procent exklusive avyttrade verksamheter.
 • Periodens nettoresultat exklusive avvecklade verksamheter uppgick till -31,1 (3,0) MSEK.
 • Resultat per aktie exklusive avvecklade verksamheter uppgick efter utspädning till -0,90 (0,13) SEK.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET (JANUARI-MARS 2020)

 

 • Styrelsen i Oboya Horticulture Industries AB utsåg den 27 mars 2020 Martin Dahlberg till ny VD och föreslår samtidigt nyval av Robert Wu som styrelseledamot. Joachim von Schéele föreslås fortsätta som styrelseordförande.
 • Oboya Horticulture Industries AB’s danska dotterbolag Oboya Danmark A/S ansökte om konkurs den sista mars 2020, vilket medför nedskrivningar och reserveringar för koncernen på ca 54 MSEK. Dotterbolaget har visat otillfredsställande resultat under en längre tid och utbrottet av COVID-19 ledde till en kraftig nedgång inom blomsterindustrin, vilket har tvingat styrelsen att begära dotterbolaget i konkurs.
 • Utbrottet och spridningen av coronaviruset COVID-19 gör att bolaget ser en nedgång av efterfrågan från blomsterindustrin och viss minskad efterfrågan mot våra kinesiska produktionsanläggningar. Samtidigt ser bolaget en ökad efterfrågan avseende odlingsprodukter samt hygieniskt lämpliga förpackningar avseende frukt och grönt. Dessa förpackningar minimerar risk för smittspridning i butiksledet. Oboya ser i nuläget en totalt sett neutral till positiv effekt på orderingång och lönsamhetspåverkan för helåret 2020. 

 

STRATEGISKA MÅL OCH UTSIKTER FÖR FRAMTIDEN

 

 • Oboya Horticultures strategi och fokus för kommande år är att uppnå en uthållig lönsamhet i verksamheten. Bolagets övriga finansiella mål gäller oförändrat, inklusive en genomsnittlig nettomarginal på 5–7 procent över en konjunkturcykel.
 • Oboya Horticultures orderingång och efterfrågan är fortsatt positiv på flertalet marknader, men pga COVID-19 är det svårbedömt hur marknaden utvecklas i närtid.

 

The full report is available in Swedish at https://en.oboya.se/investors/financial-reports/

 

Erik Penser Bank AB is Oboyas Certified Adviser on Nasdaq First North Growth Market. Tel: +46 8-463 83 00, E-mail: certifiedadviser@penser.se

 

For more information, please contact:

 

Martin Dahlberg, CEO Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 76 571 88 88

E-mail: martin.dahlberg@oboya.se

 

Press release 2020-05-20: Interim report Jan-Mar 2020 (in Swedish)

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies