Interim report January-September 2015 (in Swedish)

26 Nov 2015

JANUARI - SEPTEMBER 2015 I KORTHET

 

TREDJE KVARTALET (JULI - SEPTEMBER)

 

 • Nettoomsättningen uppgick till 81,2 MSEK (60,9 MSEK).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -4,7 MSEK (-6,0 MSEK).
 • Rörelsemarginal uppgick till -5,7 % (-9,8 %).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4,4 MSEK (-6,7 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick efter utspädning till -0,29 kr (-0,44 kr).

 

FÖRSTA - TREDJE KVARTALET (JANUARI - SEPTEMBER)

 

 • Nettoomsättningen uppgick till 238,7 MSEK (114,6 MSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till -7,2 MSEK (-5,2 MSEK).
 • Rörelsemarginal uppgick till -3,0 % (-4,6 %).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -9,3 MSEK (-8,0 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick efter utspädning till -0,62 kr (-0,53 kr).

 

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET (JULI - SEPTEMBER)

 

 • Oboya Horticulture har ingått ett strategiskt avtal med Beijing KingPeng International Hi-Tech Co Ltd i Kina.
 • Uppstart av e-handel i Kina av hobbyprodukter, hemträdgård.
 • Oboya Horticulture har genomfört ett strategiskt företagsförvärv i Danmark – CombiPot ApS.
 • Oboya Horticulture genomförde extra bolagsstämma den 30 september 2015 och samtliga beslut var enhälliga.
 • På bolagsstämman den 30 september 2015 valdes Mikael Palm Andersson till VD och Robert Wu utsågs till styrelsens ordförande.
 • Oboya Horticultures målsättning att under 2015 uppnå en omsättning om ca 300 MSEK ligger fast. Eftersom lönsamhetsmålet inte uppnåtts har ett besparingsprogram påbörjats och beräknas vara fullt ut genomfört under fjärde kvartalet. Bolagets resultat påverkas dock negativt av de omställningskostnader som rationaliseringarna medfört varför vi räknar med ett negativt resultat för helår. Men de åtgärder som genomförts kommer börja ge effekt under fjärde kvartalet.  
 • Oboya Horticulture kommer att fortsätta fokusera på stark organisk tillväxt på våra marknader. Vi ser en stark efterfrågan på våra produkter och beräknas fortsätta växa organiskt med över 20 % per år under de närmaste åren.

  

VD:S KOMMENTAR

 

Tredje kvartalet har varit en händelserik period. Bolaget har genomfört ett förvärv av CombiPot ApS konkursbo i Odense, Danmark. Genom förvärvet av CombiPot har vi ett heltäckande produktsortiment inom växt- och blomsterkrukor. Övertagandet av verksamheten har tagits emot väl av våra kunder och intressenter. Förvärvet innebär att vi har kommit ett steg närmare att bli totalleverantör av förbruknings- och logistikprodukter inom odlingsindustrin. Integrationen av Combipot har gått mycket bra och vi räknar med att Combipot redan under första kvartalet 2016 kommer bidra positivt till koncernens resultat.

 

Koncernens produktionsanläggningar i Polen och Kina visar god tillväxt. Vi har skrivit ett samarbetsavtal med Beijing KingPeng International Hi-Tech Co Ltd. KingPeng är en leverantör av växthus med tillbehör på den kinesiska marknaden. Avtalet innebär att vi kommer in med våra produkter i deras försäljningsorganisation. I Kina har vi startat e-handel inom hobbyodling, hemmaträdgård. Här ser vi en stor potential på en snabbt växande marknad.  

 

Oboya fortsätter att ta marknadsandelar på samtliga våra marknader. Vi har idag ett brett utbud av förbrukningsprodukter inom odlingsindustrin. Vi är idag en av de större producenterna av förpackningar till odlings och blomster industrin genom våra fabriker i Kina och Polen. Vi är nu även heltecknade inom odlingskrukor genom vår produktion i Polen och i Odense. Även inom övrigt sortiment såsom etiketter, logistikprodukter substrater tar vi marknadsandelar.

 

Vår tillväxt är helt i linje med våra förväntningar och vi kommer uppnå vår målsättning om en försäljning om drygt 300 MSEK. Vi är dock inte nöjda med bolagets resultat varför vi under tredje kvartalet påbörjat ett besparingsprogram. Vi har integrerat ett antal bolag i koncernen och genomför nu åtgärder för att få ut alla synergier. Besparingarna beräknas uppgå till ca 10 MSEK på helår. Vi kommer börja se effekter av våra åtgärder under kvartal fyra men åtgärderna kommer inte ge full effekt förrän första kvartalet, 2016. Genom den emission som planeras i november kommer bolaget vid fulltecknande tillföras 17,5 MSEK före emissionskostnader. Vi förväntar oss kunna bibehålla vår tillväxttakt och vårt höga tempo i samtliga bolag för 2016.  

 

FÖRSÄLJNING & MARKNAD

 

Försäljningen har utvecklas väl för verksamhetsåret 2015. Vi ser en stark efterfrågan på våra produkter och därmed även en stark organisk tillväxt. På den kinesiska marknaden är vi en av de marknadsledande aktörerna inom vårt segment. Vi förhandlar med flera strategiska samarbetspartners i Kina för att möta den efterfrågan som finns. Försäljningen i Europa är stabil, dock har marginalerna påverkats negativt av den starka kinesiska valutan CNY.

 

FRAMTID OCH RISK

 

Efter genomförda åtgärder med besparings- och rationaliseringsprogram i tredje kvartalet kommer vi från fjärde kvartalet uppvisa en positiv förändring av verksamheten i form av hög tillväxt med reducerade kostnader och framförallt uppnå en god lönsamhet. Lönsamheten kan begränsas av kapitalbindningen i verksamheten och valutakursförändringar.

 

FINANSIELL INFORMATION

 

TREDJE KVARTALET (JULI-SEPTEMBER)

 

OMSÄTTNING

 

Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 81,2 MSEK (60,9 MSEK), vilket var i linje med bolagets förväntningar. Försäljningen har utvecklas väl och det finns stark efterfrågan på våra produkter i samtliga marknader.

 

RESULTAT

 

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -4,7 MSEK (-6,0 MSEK) och resultat efter finansiella poster uppgick till -4,4 MSEK (-6,7 MSEK). Resultatet för kvartalet har fortsatt belastats av produktionsanläggningen i Polen samt även av kostnader från besparings- och rationaliseringsprogrammet.

 

FÖRSTA-TREDJE KVARTALET (JANUARI-SEPTEMBER)

 

OMSÄTTNING

 

Omsättningen uppgick till 238,7 MSEK (114,6 MSEK ), vilket var i linje med bolagets förväntningar. Därför håller bolaget fast vid målet på en omsättning på ca 300 MSEK för verksamhetsåret 2015.

 

RESULTAT

 

Rörelseresultatet uppgick till -7,2 MSEK (-5,2 MSEK) och resultat efter finansiella poster uppgick till -9,3 MSEK (-8,0 MSEK). Resultatet belastas alltjämt av uppbyggnadskostnader för produktionsanläggningen i Polen samt även av olika kostnader från besparings- och rationaliseringsprogrammet.

 

Resultatet har dessutom belastats av finansnettot, som uppgick till -2,1 MSEK (-2,8 MSEK) i form av räntekostnader och omläggningskostnader för lånet i Kina, vilket ger en hög räntebelastning för koncernen. Målet är att ersätta den kinesiska finansieringen med billigare finansiering i framtiden.

 

AVSKRIVNINGAR

 

Periodens resultat har belastats med -5,7 MSEK (-4,0 MSEK) i avskrivningar, varav -4,0 MSEK (-2,8 MSEK) avser avskrivningar på byggnader, maskiner och verktyg och -1,7 MSEK (-1,3 MSEK) avser avskrivning av immateriella anläggningstillgångar.

 

KASSAFLÖDE

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapitalet uppgick till -6,5 MSEK.

 

Investeringsverksamheten medförde ett negativt kassaflöde om -3,1 MSEK.

 

Finansieringsverksamheten tillförde totalt 7,2 MSEK.

 

Årets kassaflöde uppgick under perioden till -2,4 MSEK vilket resulterat i likvida medel på balansdagen om totalt 1,7 MSEK.

 

PERSONAL OCH ORGANISATION

 

Antalet årsanställda uppgick till 371 (357) personer varav 207 (201) är kvinnor.

 

MODERBOLAGET

 

Oboya Horticulture Industries AB:s rörelseresultat uppgick till -1,5 MSEK (-1,7 MSEK). Likvida medel uppgick per den sista september 2015 till 50 TSEK (282 TSEK). Moderbolagets soliditet uppgick per den sista september 2015 till 60 % (52 %).

 

AKTIEN

 

Aktien i Oboya Horticulture Industries AB (publ) noterades på Aktietorget den 14 november 2014. Antalet aktier i bolaget uppgår till 15 127 398 st fördelade på 1 995 600 A-aktier och 13 131 798 B-aktier.

 

TECKNINGSOPTIONER

 

500 000 st teckningsoptioner har emitterats till personal och nyckelpersoner inom Oboya-koncernen. Priset för en optionsrätt uppgick till 1,40 kr och ger innehavaren rätt att teckna en aktie av serie B för ett lösenpris om 20 kr under perioden 15 oktober 2017 till den 15 november 2017.

 

RISKER OCH RISKKONTROLL

 

Oboya Horticulture Industries är med sin internationella verksamhet löpande utsatt för olika finansiella risker. De finansiella riskerna är valuta-, upplånings- finansiering- och ränterisker samt även likviditets- och kreditrisker. För ytterligare information, se årsredovisning.

 

Väsentliga risker som är viktiga att belysa, där exponeringen är relativt hög, är finansierings- samt ränterisk. Koncernens högt ställda tillväxtstrategi medför att bolaget kontinuerligt behöver tillgång till externt kapital både för den kraftiga organiska tillväxten och även framtida förvärv.

 

Ränterisken hänför sig till koncernens exponering för förändringar i marknadsräntan, som i sin tur påverkar nettoresultatet negativt. Räntan på tagna lån i koncernen binds dock aldrig mer än ett år och på lån som överstiger ett år, understiger räntebindningstiden inte tre månader. Oboya Horticulture arbetar aktivt med att minska den externa låneskulden genom att dels använda överskottslikviditet, dels omplacera lånen med billigare räntebelastning.

 

REDOVISNINGSPRINCIPER

 

Denna rapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för Moderbolaget är utformad i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering rekommendation IRFR 2 – Redovisning för juridisk person.

 

VÄRDERING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 

Koncernens immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas huvudsakligen till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga avskrivningar, dock har fastigheter värderats enligt omvärderingsmetoden.

 

Koncernen utvärderar kontinuerligt de bokförda värdena på anläggningstillgångar. Om det finns en indikation på att någon anläggningstillgångs värde kan ha minskat fastställs tillgångens återvinningsvärde. Tillgången skrivs ned med det belopp med vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde och kostnaden belastar resultaträkningen.

 

NYCKELTALSDEFINITIONER

 

Rörelseresultat (EBITDA)        

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar.

 

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i förhållande till omsättning.

 

Bruttomarginal

Intäkter med avdrag för direkta varukostnader i procent av rörelsens intäkter.

 

Nettomarginal

Periodens resultat i procent av periodens intäkter.

 

Resultat per aktie

Årets resultat dividerad med ett vägt genomsnitt antal aktier.

 

Eget kapital              

Summan av fritt och bundet eget kapital vid perioden slut.

 

Avkastning på eget kapital  

Periodens resultat efter skatt i procent av eget kapital vid årets ingång justerat för återköpta aktier och utdelning.

 

Eget kapital per aktie               

Eget kapital vid periodens utgång dividerat med antalet utestående aktier.

 

Soliditet

Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av balansomslutningen.

 

Medelantal anställda           


Genomsnitt av antalet anställda vid varje månads utgång.

 

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

 

Publiceringsdatum för kommande ekonomisk information:

 

25 februari 2016                       Bokslutskommuniké 2015

25 maj 2016                                 Delårsrapport januari – mars 2016

25 aug 2016                                 Delårsrapport april – juni 2016

24 nov 2016                                 Delårsrapport juli – september 2016

24 feb 2017                                  Bokslutskommuniké 2016

 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Oboya Horticulture skall offentliggöra enligt Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 november 2015.

 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat.

 

Lerum den 26 november 2015


Robert Wu                                                                                                                            Krister Magnusson

Styrelseordförande                                                                                                          Styrelseledamot


Mikael Palm Andersson                                                                                                  Håkan Hu

Styrelseledamot och CEO                                                                                             Styrelseledamot

 

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

 

Oboya Horticulture Industries AB                                                                                                             
Snickarevägen 2                                                                                                             
443 61 STENKULLEN                                                                                                       
Org.nr: 556362-3197

Tfn: 0302-244 80

E-post: info@oboya.se

www.oboya.se

 

Delårsrapport Q3 2015

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies