Notice annual general meeting (in Swedish)

24 May 2021

Oboya Horticulture Industries AB

 

Aktieägarna i Oboya Horticulture Industries AB (publ) (”Bolaget”), org.nr. 556362-3197, kallas härmed till årsstämma den 22 juni 2021 kl. 10.00 i Bolagets lokaler, Flöjelbergsgatan 20 C i Mölndal. Inregistrering till årsstämman påbörjas kl. 09.45.

 

 

RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN OCH ANMÄLAN

 

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska:

 

o dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 14 juni 2021,

   och

o dels ha anmält sig hos Bolaget senast kl. 12.00 den 16 juni 2021.

 

Anmälan ska ske skriftligen till Oboya Horticulture Industries AB, Flöjelbergsgatan 20 C, 431 37 Mölndal, Anmälan kan också göras via e-post till info@oboya.se. I anmälan uppges fullständigt namn samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

 

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV COVID-19

 

Aktieägare som upplever sjukdomssymptom, om än milda, eller tillhör en riskgrupp förväntas avstå från deltagande och kan rösta via ombud enligt nedan beskrivet. Aktieägare och ombud ombeds vara extra uppmärksamma för att undvika smittspridning.

 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

 

Aktieägare med förvaltarregistrerade innehav måste för att få rätt att delta vid stämman låta registrera sina aktier i eget namn via sin förvaltare så att de är registrerade i aktieboken. Sådan registrering ska vara verkställd den 16 juni 2021, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

 

OMBUD

 

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år om inte en längre giltighetstid anges i fullmakten, dock längst fem (5) år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringspersoner

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt

koncernredovisningen och koncernredovisningsberättelsen

8. Beslut om:

i. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt

koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

ii. Disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen.

iii. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt

revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag som ska väljas

av stämman.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

11. Val av styrelse och revisor.

12. Val av styrelseordförande.

13. Stämman avslutas.

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

 

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Peter Algar, advokat vid Wesslau Söderqvist Advokatbyrå, eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar föreslås som ordförande på bolagsstämman.

 

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av ordföranden, baserat på bolagsstämmoaktieboken och eventuella inkomna förhandsröster, och som har kontrollerats av justeringspersonen.

 

Punkt 4 - Val av en eller två justeringspersoner

Till person att justera protokollet föreslås Christian Bengtsson, advokat vid Wesslau Söderqvist Advokatbyrå, eller, vid förhinder för denna, den som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att eventuella inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

 

Punkt 8.i – Fastställande av resultat och balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om fastställande av den i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

 

Punkt 8.ii – Disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår bolagsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT FRÅN AKTIEÄGARE

En grupp större aktieägare bestående av Luco Holding AB och Peter Wallin, företrädande cirka 33,5 procent av samtliga aktier i Bolaget (”Förslagsställarna”) har lämnat följande förslag till beslut under punkterna 9 - 12 i ovanstående förslag till dagordning för bolagsstämman.

 

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag som ska väljas av stämman

Förslagsställarna föreslår att bolagsstämman fattar beslut att styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie styrelseledamöter och en (1) styrelsesuppleant.

Förslagsställarna föreslår att bolagsstämman fattar beslut att Bolaget ska ha en revisor och ingen revisorssuppleant.

 

Punkt 10 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Förslagsställarna föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att styrelsearvode för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med två (2) prisbasbelopp per styrelseledamot som inte är anställd som VD för Bolaget. Till styrelseordförande ska utgå ett arvode om sex (6) prisbasbelopp.

 

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

 

Punkt 11 – Val av styrelse och revisor

Förslagsställarna föreslår att bolagsstämman fattar beslut om omval av Robert Wu, Peter Wallin och Fredrick Larsson som styrelseledamöter samt omval av Per-Olof Thorin som styrelsesuppleant.

 

För information om föreslagna ledamöter hänvisas till Bolagets webbplats:

https://oboya.se/investerare/bolagsstyrning/styrelse-vd/.

 

På stämman kommer behandlas fråga om val av ny revisor i Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse finns inget förslag på ny revisor i Bolaget.

 

Punkt 12 – Val av styrelseordförande

Förslagsställarna föreslår att stämman fattar beslut om omval av Robert Wu till styrelseordförande i Bolaget.

 

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

 

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse finns totalt 34 485 918 B-aktier i Bolaget vilka berättigar till en (1) röst per aktie på stämman vilket också är det totala antalet aktier i Bolaget.

 

PERSONUPPGIFTER

 

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

HANDLINGAR

 

Bolagets årsredovisning, inklusive revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt övriga handlingar inför stämman kommer finnas tillgängliga hos Oboya Horticulture Industries AB, Flöjelbergsgatan 20 C, 431 37 Mölndal, samt på Bolagets webbplats www.oboya.com senast tre veckor före bolagsstämman.

 

ÖVRIGT

 

Kallelsen kommer att finnas tillgänglig på Bolagets adress samt på www.oboya.se. Kallelsen kommer att skickas till de aktieägare som så begär och som meddelar sin postadress till Bolaget.

 

Mölndal i maj 2021

Oboya Horticulture Industries AB

 

Styrelsen

 

Kallelse Oboya Horticulture Industries AB årsstämma 22 juni 2021 (in Swedish)

 

 

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies