Notice annual general meeting the 28th of May 2015 (in Swedish)

23 Apr 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015

 

AKTIEÄGARNA I OBOYA HORTICULTURE INDUSTRIES AB, 556362-3197 kallas härmed till årsstämma, torsdagen den 28 maj 2015 kl. 10.00 i Aludden Providor, Aspenäsvägen 12, 443 30 Lerum.

 

RÄTT ATT DELTA

 

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall

 

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 maj 2015 (se även under rubriken Förvaltarregistrerade aktier nedan), och

 

- dels ha anmält sig hos bolaget under adress Oboya Horticulture Industries AB, Snickarevägen 2, 443 61 Stenkullen, eller per telefon 0708-855077 eller via e-post till info@Oboya.se senast kl. 12.00 fredagen den 22 maj 2015. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden. I de fall aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan.

 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 22 maj 2015, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per nämnda datum.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 

1. Stämmans öppnande och val av ordförande.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Anförande av verkställande direktören.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2014.

8. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

9. Disposition beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen.

10. Fråga om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter.

12. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt, i förekommande fall, arvode till revisorerna.

13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

14. Val av styrelseordförande.

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

16. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner

17. Stämman avslutas

 

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisor och revisorssuppleanter (p.11)

 

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att:

 

- Robert Wu, Krister Magnusson, Steen Bödtker omväljs till ordinarie styrelseledamöter och Mikael Palm Anderson omväljs till ordinarie styrelseordförande. Utöver, Jan Kjellman väljs till ny ordinarie styrelseledamot.

 

- KPMG AB omväljs till revisor, med Johan Pauli som huvudansvarig revisor.

 

Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande att genomföra emissioner (p.16)

 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner innebärande att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med sammanlagt högst 91 000 kronor motsvarande högst 2 500 000 aktier. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen skall ha rätt att besluta att aktierna skall betalas med kontanter, apportegendom eller genom kvittning. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor baserad på marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Samt möjliggöra för bolaget att skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetenta personer. För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer från och med fjorton dagar före stämman att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor, Snickarevägen 2, 443 61 Stenkullen, tel. 0302-244 80. De aktieägare som önskar ta del av handlingarna kan anmäla det till bolaget så kommer materialet att sändas till dem med post utan kostnad för mottagaren.

 

Lerum 23 april 2015

 

Oboya Horticulture Industries AB

 

Styrelsen

 

Press release 2015-04-23: Kallelse till årsstämma den 28 maj 2015 (in Swedish)

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies