Notice extraordinary general meeting (in Swedish)

22 Aug 2017

Aktieägarna i Oboya Horticulture Industries AB (publ), 556362-3197, kallas härmed till extra bolagsstämma, torsdagen den 7 september 2017 kl.09.00 i Aludden Providores lokaler, Aspenäsvägen 12 i Lerum.

 

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

 

Den som önskar delta på bolagsstämman skall;

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 1 september 2017 (se även under rubriken Förvaltarregisterade aktier nedan),

– dels ha anmält sig hos bolaget under adress, Oboya Horticulture Industries AB, Snickarevägen 2, 443 61 Stenkullen, eller via e-post till info@oboya.se eller per telefon 0708-80 30 42 senast den 1 september 2017.

 

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på stämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 1 september 2017. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, bör av aktieägaren begäras hos förvaltaren (bank eller annan förvaltare) i god tid före den 1 september 2017.

 

OMBUD M.M.


Om aktieägare ska företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om emissionsbemyndigande
8. Stämmans avslutande


FÖRSLAG TILL BESLUT

 

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår Krister Magnusson som ordförande vid stämman.

 

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier som innebär utgivande av sammanlagt högst 6 500 000 aktier av serie B, motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 236 767,309106 kronor. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar. Emissionskursen får avvika från aktiens marknadsvärde i den utsträckning som krävs för emissionens ändamålsenliga genomförande.

 

Det emissionsbemyndigande till styrelsen som årsstämman fattade beslut om den 18 maj 2017 påverkas inte av det föreslagna bemyndigandet och kvarstår således oförändrat.

 

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

 

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 

ÖVRIGT

 

Antalet aktier och röster

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 17 627 398 fördelade på 1 995 600 aktier av serie A och 15 631 798 aktier av serie B.

 

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

 

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till emissionsbemyndigande, såsom angivet i kallelsen, kommer att finnas tillgängligt hos bolaget samt på bolagets webbplats, www.oboya.se, och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Det fullständiga förslaget kommer även att finnas tillgängligt på stämman.

 

Lerum i augusti 2017

 

Oboya Horticulture Industries AB (publ)

 

Styrelsen

 

Press release 2017-08-22: Kallelse till extra bolagsstämma (in Swedish)

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies