Oboya Horticulture Industries AB carries out rights issue (in Swedish)

23 Oct 2015

Styrelsen i Oboya Horticulture Industries AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämma den 28 maj 2015 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget 17,5 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.

 

Koncernen har stor efterfrågan av sina produkter och vi fortsätter att växa på samtliga våra marknader. Vi beräknas för 2015 nå en omsättning om ca 300 MSEK. För nästa år bedömer vi att omsättningen kommer öka med 20-30 %. Tillsammans med de åtgärder vi genomfört för att effektivisera våra produktionsanläggningar så ser vi fram emot 2016 med stor tillförsikt både vad gäller tillväxt och lönsamhet.

 

Genom förvärvet av verksamheten i Combipot ApS har vi tagit över samtliga tillgångar och rättigheter. Vi har nu full produktion i Odense, Danmark. Med Combipots produkter kan vi erbjuda våra kunder ett bredare produktsortiment och det är helt i linje med bolagets strategi att erbjuda sina kunder helhetslösningar.

 

För att fortsätta vår tillväxt och även ha möjlighet att genomföra något strategiskt förvärv så väljer styrelsen att genomföra denna emission. Utav emissionsbeloppet har bolaget erhållit teckningsåtagande av styrelseledamöter och andra investerare om 10 MSEK.

 

Villkor för nyemissionen

 

- Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en teckningsrätt.

- Sex (6) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie.

- Emissionskursen är 7 SEK per aktie.

- Nyemissionen omfattar högst 2 500 000 B-aktier.

 

 

Tidsplan för nyemissionen

 

- Sista dag för handel i aktien med rätt till deltagande i emissionen är den 28 oktober 2015.

- Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 29 oktober 2015.

- Avstämningsdag är 30 oktober 2015.

- Teckning med företrädesrätt sker genom betalning från och med 3 november 2015 till den 25 november 2015.

- Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.

- Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 3 november till den 23 november 2015.

- Handel i BTA kommer att ske på AktieTorget från och med den 3 november 2015 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

 

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns publicerade på Bolagets hemsida www.oboya.se på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se innan teckningsperioden startar.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

VD Mikael Palm Andersson, tel +46 708 998070.

 

Pressmeddelande 2015-10-23: Oboya genomför nyemission

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies