Oboya Horticulture Industries' preferential rights issue fully subscribed (in Swedish)

13 Oct 2017

 

Oboya Horticulture Industries AB (publ) (”Oboya” eller ”Bolaget”) har avslutat den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som med stöd av bemyndigande beslutades vid extra bolagsstämma den 7 september 2017. Företrädesemissionen tecknades till 100,0 procent och tillför Bolaget 60,8 MSEK före emissionskostnader om 4,5 MSEK. Emissionen betalades till 10,7 MSEK genom kvittning mot skulder upptagna i bolagets balansräkning per den 30 juni 2017.

 

Inom ramen för emissionen om 5 288 219 aktier till en kurs om 11,50 SEK per aktie tecknades 3 977 769 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande 75,2 procent, 445 320 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 8,4 procent och 865 130 aktier av emissionens garanter, motsvarande 16,4 procent av emissionen.

 

Zhejiang Sino-Italy Tus-Investment Co., Ltd och Ningbo Tus Yangming Investment Center (LP), ägda av det av Tsinghua University kontrollerade bolaget Tus Holdings, tillkommer som strategiska ägare genom emissionen. Tus Holdings bedriver omfattande verksamhet och har investerat i 600 noterade och onoterade bolag med totala tillgångar på över 180 miljarder RMB, motsvarande cirka 219 miljarder SEK. För mer information, se www.tusholdings.com.

 

”Jag är mycket glad för utfallet i Oboyas företrädesemission och att vi kunnat tillföra Bolaget nya strategiska ägare. Detta ger oss ett gott stöd i vår planerade expansion med sikte på en betydande tillväxt”, säger Mikael Palm Andersson, VD för Oboya Horticulture Industries AB.

 

Meddelande om tilldelning

Meddelande om tilldelning till tecknare utan företrädesrätt kommer att ske genom avräkningsnota.

 

Antal aktier och aktiekapital

Antalet aktier i Oboya ökar genom emissionen med 5 288 219 B-aktier till totalt 22 915 617, varav 1 995 600 är A-aktier. Aktiekapitalet ökar med 192 627,29 SEK till 834 718,30 SEK.

 

Så snart företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att omvandlas till nya aktier och upptas till handel på Aktietorget. Detta beräknas ske under vecka 44.

 

Ansökan om listbyte till Nasdaq First North

Bolaget har ansökt om listning på Nasdaq First North. Dag för planerad handelsstart på Nasdaq First North kommer att offentliggöras särskilt.

 

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Oboya i samband med företrädesemissionen och kommer att vara Bolagets Certified Adviser efter planerad listning på Nasdaq First North. Hamilton Advokatbyrå KB är Bolagets legala rådgivare i samband med företrädesemissionen och den planerade listningen på Nasdaq First North.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Mikael Palm Andersson, VD för Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 070 899 80 70

E-post: mpa@oboya.se

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2017.

 

Press release 2017-10-13: Företrädesemission fulltecknad (in Swedish)

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies