Year-end report 2014 (in Swedish)

26 Feb 2015

Bokslutskommuniké 2014

 

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER – DECEMBER)

 

• Nettoomsättningen uppgick till 69,3 MSEK

• Rörelseresultat uppgick till – 9,3 MSEK

• Rörelsemarginal uppgick till – 13,4 %

• Resultat efter skatt uppgick till – 6,1 MSEK

• Resultat per aktie uppgick efter utspädning till – 0,46 kr

 

FÖRSTA – FJÄRDE KVARTALET, HELÅR 2014 (PROFORMA)

 

• Nettoomsättningen uppgick till 183,9 (242,8) MSEK

• Rörelseresultat uppgick till – 14,5 (-10,7) MSEK

• Rörelsemarginal uppgick till – 7,9 (-4,4) %

• Resultat efter skatt uppgick till – 12,5 (-10,1) MSEK

• Resultat per aktie uppgick efter utspädning till – 0,95 kr

 

VD:S KOMMENTAR

 

År 2014 har varit ett händelserikt år för Oboya Horticulture. Bolaget har under året förvärvat ElmerPrint i Vejle, Danmark, Vefi A/S i Norge, Vefi Europa i Polen, Eurotrade i Polen samt Figulus i Sverige. Vi har etablerat produktions och försäljningskontor i Kenya samt inköp och försäljningskontor i Indien.

 

Vi har under hösten genomfört vår långsiktiga strategi att bygga upp en stark produktionsbas i Polen. Vi har flyttat hela Elmerprint A/S produktionsanläggningen från Danmark till en nyinköpt fastighet i Rybnik, Polen. Vi har även rekryterat sälj och marknads personal i Polen. Omstruktureringen har tagit stora personella och finansiella resurser i anspråk, men har varit nödvändig för att kunna genomföra vår långsiktiga strategi. I Kina har vi etablerat ett flertal försäljningskontor samt rekryterat produktspecialister och säljare för både den inhemska- och internationella marknaden.

 

Resultatet för bolaget har belastats av kostnader för uppbyggnad av produktionsanläggning, säljorganisation i Polen samt av engångskostnader till följd av bolagsförvärv. Engångskostnaderna är hänförligt till omstruktureringar, där målet är att väsentligt effektivisera och sänka produktionskostnaderna. Därutöver har vi haft kostnader i samband med notering på Aktietorget och övergång till IFRS.

 

Den omstrukturering som vi nu har genomfört beräknas ge resultat under 2015. Vi vidhåller vår målsättning för 2015 om att nå en omsättning om 300 MSEK med lönsamhet.

 

FÖRSÄLJNING & MARKNAD

 

Den skandinaviska marknaden påverkades negativt under året av omstrukturering och flytt av produktionen från Danmark till Polen. Dessa åtgärder förväntas ge avsedd positiv effekt under år 2015. Den kinesiska marknaden fortsätter att utvecklats väl och för 2015 förväntas fortsatt hög tillväxt. Omsättning i Europa är stabil, dock har marginalerna påverkats negativt av den starka kinesiska valutan CNY. I Nord- och Sydamerika har nya kunder och marknadskanaler etablerats, vilket kommer leda till ökad omsättning. Etableringen i Kenya fortgår och verksamheten är under uppbyggnad.

 

FRAMTID OCH RISK

 

Även 2015 ser ut att bli händelserikt år med fortsatt stark organisk tillväxt. Flera intressanta förvärv som kompletterar nuvarande produktsortiment och marknader utvärderas löpande.

 

Year-end report 2014 (in Swedish)

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies