Year-end report 2015 (in Swedish)

25 Feb 2016

 

Bokslutskommuniké 2015

 

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER-DECEMBER)

 

- Rörelsens intäkter uppgick till 96,4 MSEK (69,3 MSEK).
- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 4,3 MSEK (-9,3 MSEK).
- Rörelsemarginal uppgick till 4,4 % (-13,4 %).
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 1,7 MSEK (- 8,8 MSEK).
- Resultat per aktie uppgick efter utspädning till 0,05 kr (-0,46 kr).

 

FÖRSTA - FJÄRDE KVARTALET, HELÅR 2015 (JANUARI-DECEMBER)

 

- Rörelsens intäkter uppgick till 335,1 MSEK (183,9 MSEK).
- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -2,9 MSEK (-14,5 MSEK).
- Rörelsemarginal uppgick till -0,9 % (-7,9 %).
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -7,6 MSEK (-16,3 MSEK).
- Resultat per aktie uppgick efter utspädning till -0,49 kr (-0,83 kr).


 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER-DECEMBER)

 

- Oboya Horticulture genomförde en nyemission som blev övertecknad.
- Oboya Horticulture utvecklar e-handel inom trädgårdsprodukter för konsumentmarknaden i Kina.
- Oboya Horticulture förvärvar 50 % av Green Tech-bolaget ShangPa Information Technology Co Ltd i Shanghai. Bolaget utvecklar och säljer smarta växtväggar med luftreningsfunktion till företags- och konsumentmarknaden.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FJÄRDE KVARTALET

 

- Oboya Horticulture tar order i Danmark och Österrike till ett uppskattat värde om ca 2 MSEK.
- Oboya Horticulture tar order i Danmark till ett uppskattat värde om ca 1,5 MSEK.
- Oboya Horticulture har slutit avtal avseende leverans av växtväggar med luftreningsteknik i Kina.
- Oboya Horticulture har ingått två strategiska samarbetsavtal i Kina avseende växtväggar med luftreningsteknik.


UTSIKTER FÖR ÅR 2016

 

- Oboya Horticultures målsättning är att under 2016 uppnå en omsättning som överstiger 400 MSEK med positivt resultat.

- Oboya Horticulture kommer att fortsätta fokusera på stark organisk tillväxt på våra marknader. Vi ser en stark efterfrågan på våra produkter och beräknas fortsätta växa organiskt med över 20 % per år under de närmaste åren.


VD:S KOMMENTAR

 

2015 har varit ett händelserikt år för Oboya Horticulture Industries AB. Vi är nöjda med vår tillväxt och uppnår en omsättning om 335 MSEK för helår 2015.

 

Under 2015 har vi genomfört ett åtgärdsprogram för att höja effektiviteten i organisationen vilket börjar ge effekt under fjärde kvartalet 2015. Under fjärde kvartalet har vi investerat i uppbyggnaden av Combipot Aps produktionsanläggning och Combipot kommer att bidra positivt till resultatet under första kvartalet 2016. Vi har byggt upp organisationen för e-handel i Kina samt tagit en del kostnader i samband med omstrukturering av verksamheten. Vi kommer att fortsätta att löpande genomföra åtgärder för att öka effektiviteten i våra produktionsanläggningar.

 

Vi räknar med att de åtgärder som vi genomfört kommer att ge avsedd effekt i första kvartalet 2016. Vi kommer också fortsätta att investera i nuvarande bolag med utveckling av bland annat nya bioprodukter, e-handel i Kina inom hemmaträdgård och luftrening med våra växtväggar. Vår målsättning är att nå 5 % lönsamhet men kan pga av vår ambition att växa dra ner lönsamheten under enstaka kvartal.  

 

Vi tar löpande fram nya produkter för e-handeln och kommer fortsätta att investera i våra marknadsföringskanaler i Kina. Vi finns idag på flera handelsplatser och kommer under året att lanseras på ytterligare ett antal handelsplatser i Kina. Vi ser fram emot en bra tillväxt de närmsta åren inom e-handeln.

 

När det gäller växtväggar med luftreningsteknik har vi nu etablerat oss på marknaden och fortsätter utveckla både organisationen och våra produkter. Vi förväntar oss en mycket god tillväxt inom detta segment de närmaste åren.

 

Vi har under 2015 utvecklat vår organisation i Europa och har dessutom tecknat avtal med ett antal större odlare. Vi ser att vårt koncept där vi kan erbjuda odlarna en helhetslösning är attraktivt. Vi har bra beläggning i våra fabriker och jag bedömer att samtliga våra anläggningar kommer vara lönsamma under 2016.

 

Jag ser som helhet mycket positivt på vår verksamhet för 2016 och efter vårt intensiva arbete, under 2015, med att effektivisera vår verksamhet kan vi nu fokusera på tillväxt och lönsamhet.

 

Mikael Palm Andersson

Koncernchef och VD

 

FINANSIELL INFORMATION

 

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER-DECEMBER)

 

OMSÄTTNING

 

Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 96,4 MSEK (69,3 MSEK), vilket var över bolagets förväntningar. Totala omsättningstillväxten för kvartalet ökade med närmare 40 % jämfört med motsvarande kvartal 2014. Försäljningen har utvecklas väl och det finns stark efterfrågan på våra produkter i samtliga marknader.

 

RESULTAT

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 4,3 MSEK (- 9,3 MSEK) och resultat efter finansiella poster uppgick till 1,7 MSEK (- 8,8 MSEK). Det positiva resultatet för innevarande kvartal förklaras i huvudsak av ökad försäljning, genomfört åtgärdsprogram i form av personalneddragningar och kostnadsbesparingar samt även redovisningsmässiga justeringar av balansposter som har bokats över till resultaträkningen och ingår i övriga rörelseintäkter.

 

HELÅRET, FÖRSTA-FJÄRDE KVARTALET (JANUARI-DECEMBER)

 

OMSÄTTNING

 

Omsättningen för helåret 2015 uppgick till 335,1 MSEK (183,9 MSEK), vilket var över bolagets förväntningar, där målet var en omsättning om ca 300 MSEK. Totala omsättningstillväxten för helåret uppgick till närmare 82 % jämfört med helåret 2014.

 

Nyförvärvet Combipot Aps har under året tillfört en omsättning om ca 3,4 MSEK till koncernen. Bolaget har en positiv försäljningsutveckling och mottagit flera order från nya kunder.  

 

RESULTAT

 

Rörelseresultatet för helåret uppgick till -2,9 MSEK (-14,5 MSEK) och resultat efter finansiella poster uppgick till -7,6 MSEK (-16,3 MSEK). Resultatet belastas alltjämt av uppbyggnadskostnader för produktionsanläggningar, omstruktureringskostnader samt även av olika kostnader från besparings- och rationaliseringsprogrammet.

 

Resultatet för helåret har dessutom belastats av finansnettot, som uppgick till -4,7 MSEK (-1,8 MSEK) i form av räntekostnader och omläggningskostnader för lånet i Kina, vilket ger en hög räntebelastning för koncernen. Målet är att ersätta den kinesiska finansieringen med billigare finansiering i framtiden.

 

AVSKRIVNINGAR

 

Periodens resultat har belastats med -8,3 MSEK (-6,0 MSEK) i avskrivningar, varav -6,1 MSEK (-4,4 MSEK) avser avskrivningar på byggnader, maskiner och verktyg och -2,2 MSEK (-1,6 MSEK) avser avskrivning av immateriella anläggningstillgångar.

 

VÄSENTLIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

 

Oboya Horticulture gör kontinuerligt bedömningar, uppskattningar och antaganden om framtiden som påverkar de i bokslutet redovisade värden samt övrig information som har lämnats. Dessa bedömningar baseras på historiska erfarenheter och de olika antagandena bedöms vara rimliga under rådande omständigheter.

 

Oboya Horticulture har i samband med årsbokslutet beräknat de framtida tilläggsköpeskillingarna som baseras på väsentliga uppskattningar och bedömningar om framtiden. Från beräkningen har det påvisat en skillnad mellan skuldförd framtida tilläggsköpeskilling och uppskattad framtida tilläggsköpeskilling. Skillnaden uppgår till 7 156 TSEK och har bokats över till resultaträkningen och ingår i övriga rörelseintäkter.

 

Justeringen av de framtida tilläggsköpeskillingarna påverkar ej det långsiktiga förhållandet mellan de koncerninterna bolagen samt har ej någon påverkan på den operativa verksamheten för dotterbolagen.

 

KASSAFLÖDE

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapitalet uppgick till 12,1 MSEK.

 

Investeringsverksamheten medförde ett negativt kassaflöde om -9,0 MSEK.

 

Finansieringsverksamheten tillförde totalt 15,1 MSEK.

 

Årets kassaflöde uppgick under perioden till 18,1 MSEK vilket resulterat i likvida medel på balansdagen om totalt 22,3 MSEK.

 

PERSONAL OCH ORGANISATION

 

Medelantalet anställda uppgick till 436 (414) personer varav 215 (203) är kvinnor och 221 (211) är män.

 

MODERBOLAGET

 

Oboya Horticulture Industries AB:s rörelseresultat uppgick till -2,7 MSEK (-5,4 MSEK). Likvida medel uppgick per den sista december 2015 till 0,1 MSEK (0,2 MSEK). Moderbolagets soliditet uppgick per den sista december 2015 till 70 % (69 %).

 

SHANGPA INFORMATION TECHNOLOGY LTD. 

                       

Shangpa Information Technology Co Ltd ingår i Oboya Horticulture koncernen till 50 % sedan januari 2016. Bolaget är ett Green Tech bolag med säte i Shanghai, Kina. Bolagets affärside är att utveckla och sälja smarta växtväggar med luftreningsfunktion till företags- och konsumentmarknaden.

 

Växtväggarna har en teknik där luftrening delvis sker mekaniskt och delvis genom naturlig luftrening via växterna. Försäljningen av växtväggar sker genom olika kanaler exempelvis genom fastighetskötselbolag eller genom leasing via finansbolag.

 

Bolaget har som mål att kontinuerligt utveckla produkterna och att skapa en kostnadseffektiv organisation med syfte att uppnå en god tillväxt inom detta segment de närmaste åren.

 

AKTIEN

 

Aktien i Oboya Horticulture Industries AB (publ) noterades på Aktietorget den 14 november 2014. Antalet aktier i bolaget efter nyemission uppgår till totalt 17 627 398 st fördelade på 1 995 600 A-aktier och 15 631 798 B-aktier.

 

Bolagets aktiekapital uppgår till 642 091 kr fördelat på 17 627 398 st aktier. Aktiens kvotvärde uppgår till ca 0,0364 kr.

 

FÖRSLAG TILL UTDELNING

 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2015.

 

TECKNINGSOPTIONER

 

500 000 st teckningsoptioner har tidigare emitterats till personal och nyckelpersoner inom Oboya-koncernen. Priset för en optionsrätt uppgick till 1,40 kr och ger innehavaren rätt att teckna en aktie av serie B för ett lösenpris om 20 kr under perioden 15 oktober 2017 till den 15 november 2017.

 

RISKER OCH RISKKONTROLL

 

Oboya Horticulture är med sin internationella verksamhet löpande utsatt för olika finansiella risker. De finansiella riskerna är valuta-, upplånings- finansiering- och ränterisker samt även likviditets- och kreditrisker. För ytterligare information, se årsredovisning.

 

Väsentliga risker som är viktiga att belysa, där exponeringen är relativt hög, är finansierings- samt ränterisk. Koncernens högt ställda tillväxtstrategi medför att bolaget kontinuerligt behöver tillgång till externt kapital både för den kraftiga organiska tillväxten och även för framtida förvärv.

 

Ränterisken hänför sig till koncernens exponering för förändringar i marknadsräntan, som i sin tur påverkar nettoresultatet negativt. Räntan på tagna lån i koncernen binds dock aldrig mer än ett år och på lån som överstiger ett år, understiger räntebindningstiden inte tre månader. Oboya Horticulture arbetar aktivt med att minska den externa låneskulden genom att dels använda överskottslikviditet och dels omplacera lånen med billigare räntebelastning.

 

REDOVISNINGSPRINCIPER

 

Denna rapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget är utformad i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering rekommendation RFR 2 – Redovisning för juridisk person.

 

VÄRDERING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 

Koncernens immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas huvudsakligen till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga avskrivningar, dock har fastigheter värderats enligt omvärderingsmetoden.

 

Koncernen utvärderar kontinuerligt de bokförda värdena på anläggningstillgångar. Om det finns en indikation på att någon anläggningstillgångs värde kan ha minskat fastställs tillgångens återvinningsvärde. Tillgången skrivs ned med det belopp med vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde och kostnaden belastar resultaträkningen.

 

NYCKELTALSDEFINITIONER

 

Rörelseresultat (EBIT)              

Rörelseresultat före finansnetto och skatt.

 

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i förhållande till omsättning.

 

Bruttomarginal

Intäkter med avdrag för direkta varukostnader i procent av rörelsens intäkter.

 

Nettomarginal

Periodens resultat i procent av periodens intäkter.

 

Resultat per aktie

Årets resultat dividerad med ett vägt genomsnitt antal aktier.

 

Eget kapital              

Summan av fritt och bundet eget kapital vid perioden slut.

 

Soliditet

Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av balansomslutningen.

 

Medelantal anställda           

Genomsnitt av antalet anställda vid varje periods utgång.

 

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

 

Publiceringsdatum för kommande ekonomisk information:

 

25 maj 2016                                   Delårsrapport januari – mars 2016

25 maj 2016                                   Årsstämma

25 augusti 2016                             Delårsrapport januari – juni 2016

24 november 2016                        Delårsrapport januari – september 2016

24 februari 2017                            Bokslutskommuniké 2016

 

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Oboya Horticulture Industries AB skall offentliggöra enligt Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2016.

 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat.

 

Lerum den 25 februari 2016

 

Mikael Palm Andersson                                                                                                  

Koncernchef och VD   

                                                                          

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

 

Oboya Horticulture Industries AB                                                                                                             

Snickarevägen 2                                                                                                             

443 61 STENKULLEN                                                                                                     

Org.nr: 556362-3197

Tfn: 0302-244 80 

E-post: info@oboya.se

www.oboya.se

 

Bokslutskommuniké 2015

 

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies