Year-end report 2016 (in Swedish)

24 Feb 2017

Bokslutskommuniké 2016 

 

2016 I KORTHET


FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER - DECEMBER)


- Rörelsens intäkter uppgick till 90,8 MSEK (96,4 MSEK).
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,2 MSEK (6,9 MSEK).
- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 2,8 MSEK (4,3 MSEK).
- Rörelsemarginalen uppgick till 3,1 % (4,4 %).
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 1,2 MSEK (1,7 MSEK).
- Periodens nettoresultat uppgick till 0,6 MSEK (1,0 MSEK)
- Resultat per aktie uppgick efter utspädning till 0,03 kr (0,05 kr).


FÖRSTA – FJÄRDE KVARTALET (JANUARI - DECEMBER)


- Rörelsens intäkter uppgick till 349,9 MSEK (335,1 MSEK).
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 22,2 MSEK (5,4 MSEK).
- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 13,9 MSEK (-2,9 MSEK).
- Rörelsemarginalen uppgick till 4,0 % (-0,9 %).
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 7,4 MSEK (-7,6 MSEK).
- Periodens nettoresultat uppgick till 5,7 MSEK (-8,6 MSEK)
- Resultat per aktie uppgick efter utspädning till 0,32 kr (-0,49 kr).


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER - DECEMBER)


- Oboya Horticulture har tagit flera intressanta order i Kina, Japan, Colombia och USA. Dessa avser leveranser av logistikprodukter, blomstervagnar, substrater och produkter inom hydroponic odlingssystem.

- Oboya Horticulture har under kvartalet haft en stark orderingång vilket förväntas ge en bra tillväxt under första kvartalet 2017.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG


Oboya Horticulture har tagit en strategiskt viktig order i Danmark till ett uppskattat värde om 8 MDKK. Ordern avser leverans av logistikvagnar till en större butikskedja med säte i Danmark.


Styrelsen har beslutat att föreslå stämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2016. 


UTSIKTER FÖR ÅR 2017


Oboya Horticulture har som mål att nå en stark tillväxt med förbättrad lönsamhet under 2017.

 

Year-end report 2016 (in Swedish)

Review report 2016 (in Swedish)

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies