Year-end report 2017 (in Swedish)

22 Feb 2018

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER-DECEMBER)

 

 • Rörelsens intäkter ökade med 9 % och uppgick till 98,8 (90,8) MSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,2 (4,6) MSEK.
 • Rörelseresultat (EBIT) före engångseffekter uppgick till -0,8 (2,2) MSEK. Engångseffekter beräknas uppgå till ca -2,1 MSEK och avser listbyte till Nasdaq First North, lansering av COMPOs produktsortiment samt kostnader relaterade till förvärv. EBIT efter engångseffekter uppgick till -2,9 (2,2) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till -3 (2) %.
 • Periodens nettoresultat uppgick till -4,0 (0,6) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick efter utspädning till -0,18 (0,03) kr.

 

FÖRSTA-FJÄRDE KVARTALET (JANUARI-DECEMBER)

 

 • Rörelsens intäkter ökade med 20 % och uppgick till 419,8 (349,9) MSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 20,1 (20,4) MSEK.
 • Rörelseresultat (EBIT) före engångseffekter uppgick till 11,6 MSEK. Engångseffekter beräknas uppgå till ca -2,1 MSEK och avser listbyte till Nasdaq First North, lansering av COMPOs produktsortiment samt kostnader relaterade till förvärv.  EBIT efter engångseffekter uppgick till uppgick till 9,5 (12,1) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 2 (3) %.
 • Periodens nettoresultat uppgick till 0,2 (5,7) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,32) kr.
 • Resultat per aktie uppgick efter utspädning till 0,01 (0,32) kr.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER-DECEMBER)

 

 • Oboya Horticulture fortsätter att uppnå en bra tillväxt om 9 %.
 • Oboya Horticulture har genom dotterbolaget VEFI Europa Sp. z o o. tillträtt en produktionsfastighet i Polen.
 • Oboya Horticulture har genomfört en företrädesemission om 60,8 MSEK som blev fulltecknad.
 • Oboya Horticulture Industries AB har genomfört listbyte till Nasdaq First North Stockholm.

 


För mer information, vänligen kontakta:

 

Mikael Palm Andersson, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 (0)70 899 80 70

E-post: mpa@oboya.se

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018 kl. 11.00.

 

Oboya Horticulture Industries bokslutskommuniké 2017

Granskningsrapport bokslutskommuniké 2017

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies