Year-end report 2018 (in Swedish)

21 Feb 2019

2018 I KORTHET


FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER-DECEMBER)

 

 • Rörelsens intäkter ökade med 24 % och uppgick till 123,0 (98,8) MSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -7,4 (0,2) MSEK.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -10,0 (-2,9) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till -8 (-3) %.
 • Periodens nettoresultat uppgick till -18,9 (-4,0) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick efter utspädning till -0,83 (-0,18) kr.

 

FÖRSTA-FJÄRDE KVARTALET (JANUARI-DECEMBER)

 

 • Rörelsens intäkter ökade med 26 % och uppgick till 528,6 (419,8) MSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,0 (20,1) MSEK.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -8,9 (9,5) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till -2 (2) %.
 • Periodens nettoresultat uppgick till -26,1 (0,2) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick efter utspädning till -1,14 (0,01) kr.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER-DECEMBER)

 

 • Oboya Horticulture fortsätter att uppnå en bra tillväxt om 24 %.
 • Oboya Horticulture har tecknat ett större strategiskt samarbetsavtal med kund i Kina. Värdet av avtalet beräknas uppgå till cirka 321 MSEK, fördelat över tre år från och med 2019.  
 • Oboya Horticulture har inlett försäljning av sitt helägda dotterbolag Oboya Metal Products Co. Ltd:s produktionsanläggning och mark i Qingdao, Kina. Marknadsvärderingen av byggnaden och marken uppgår till ca 46-59 MSEK.
 • Oboya Horticulture har tecknat ett viktigt och långsiktigt samarbetsavtal med Gaia Biomaterials AB för utveckling och tillverkning av miljövänliga odlingsprodukter.

 

UTSIKTER FÖR ÅR 2019

 

 • Oboya Horticulture fokusera på god lönsamhet och bra resultat år 2019.
 • Orderingången och efterfrågan är fortsatt positiv på samtliga marknader.
 • Oboya Horticulture genomför ett effektiviserings- och besparingsprogram och syftet är att förbättra marginalerna och lönsamheten i bolaget. Effektiviserings- och besparingsprogrammet berör hela koncernen med fokus på att reducera operativa kostnader. Arbetet är pågående och beräknas vara genomfört under andra kvartalet 2019.

 

Erik Penser Bank är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North, telefon +46 8 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 11.00.

 

För mer information, vänligen kontakta

 

Robert Wu, VD Oboya Horticulture Industries AB

Tel: +86 159 6983 5999

E-post: robert.wu@oboya.cc

Hemsida: www.oboya.se

 

 

Bokslutskommuniké 2018

Granskningrapport bokslutskommuniké 2018

 

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies